Säker strålmiljö

I människans miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i marken och vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder för att skapa och dra nytta av strålning, till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålningen kan vara till nytta, men också orsaka skada.

Nationellt miljömål - Säker strålmiljö

"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning."

Når vi målet?

Miljökvalitetsmålet består av tre skilda delar. Bedömningen är en sammanvägning av en ganska positiv bild för radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält och av en mer problematisk bild för UV-strålning.

UV-strålning

Hur mycket ultraviolett strålning (UV) var och en utsätts för styrs i hög grad av vår livsstil och våra solvanor. Ökad exponering för UV‑strålning från solen och solarier bedöms orsaka flertalet fall av hudcancer. Både den totala UV‑dosen och allvarliga brännskador i unga år anses ha betydelse. Antalet årliga hudcancerfall orsakade av UV-strålning fortsätter att öka. Det tillgängliga statistiska underlaget för samtliga hudcancertyper indikerar att trenden kommer att fortsätta. För att nå målet behöver denna trend brytas. Den UV-strålning människor exponeras för beror i första hand på beteende och därför bör det exempelvis skapas utemiljöer där barn skyddas från skadlig UV-strålning samtidigt som 18-årsgräns för solariesolande bör införas.

Kärnkraft

Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska verksamheter är mycket låga och stråldoserna till allmänheten och miljön bedöms därför vara försumbara. Inga dosgränser har överskridits vid de svenska kärnkraftverken under de senaste tio åren och det finns goda förutsättningar för att doserna såväl till anställda som till allmänheten kommer att minska ytterligare i framtiden.

Sjukvård

Sjukvården behöver utveckla sitt strålsäkerhetsarbete. De svenska sjukhusen lever inte upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav när det gäller strålsäkerhet. Röntgenundersökningar utförs ibland i onödan och strålbehandlingar kan leda till onödiga biverkningar eller strålskador.

Vad krävs för att nå målet?

För att nå hela miljökvalitetsmålet behöver planerade åtgärder genomföras för att minska exponeringen av UV-strålning samt beslut om ytterligare planerade styrmedel tas. Hur man vistas i solen handlar till stor del om beteendevanor. Det är därför av stor vikt att det satsas på informationskampanjer, särskilt med inriktning mot ungdomar.

Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV‑strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och starr. I miljön kan ekosystem på land och i vatten skadas, liksom jordbruksgrödor och skog. Orsaken till uttunningen är att ämnen som bryter ned ozon har släppts ut i atmosfären. Ämnen som bryter ned ozonskiktet är till exempel vissa klorerade lösningsmedel, klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC). Där finns de ofta kvar länge, vilket betyder att ozonskiktet påverkas av utsläppen under flera decennier.

Sidan uppdaterades senast: