illustration av människor som står tillsammans

Illustration: Vecteezy.com

Strategi för hållbar utveckling

Vår strategi för hållbar utveckling ger oss en gemensam bild om vilken kommun vi vill ha nu och i framtiden. Strategin har arbetats fram för att kommunen som geografisk plats ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås, för att ta ett samlat grepp i hållbarhetsarbetet och för att tydligare gå fran tanke till handling.

Hur används strategin?

Strategins övergripande inriktningar, prioriteringar och strategiska ställningstaganden utgör en grund för vad olika aktörer gemensamt måste åstadkomma för att vi ska få en mer hållbar kommun. Alla som bor, arbetar eller driver företag inom kommunens gränser är medskapare i hållbarhetsarbetet och alla behövs för att vi tillsammans ska utveckla kommunen som en plats att besöka, leva och verka i. Strategin utgör en bas för dialoger om vilken roll olika aktörer kan och vill spela för en hållbar utveckling av kommunen.

För att kunna följa utveckling följs strategin årligen upp med hjälp av kommunövergripande indikatorer för varje prioriterat område. I strategin finns sju prioriterade område

I strategin finns sju prioriterade områden:

  • Hållbar användning av mark och vatten
  • Gröna och inkluderande samhällen
  • Välmående människor som kan nå sin fulla potential
  • En inkluderande och motståndskraftig arbetsmarknad
  • Kommunikationer och relationer för hela kommunen
  • En klimatneutral kommun driven av förnybar energi
  • Medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Hur och varför har en strategi för hållbar utveckling tagits fram?

I Gislaveds kommun finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och ambitionen att utveckla en attraktiv och hållbar kommun är stark. Strategin för hållbar utveckling har arbetats fram för att bättre ta till vara på denna gemensamma vilja. Vidare har strategin arbetats fram för att kommunen som geografisk plats ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås, för att ta ett samlat grepp i hållbarhetsarbetet och för att tydligare gå fran tanke till handling.

Under hösten och vintern 2020 genomfördes ett dialogarbete där invånare, företag, föreningar och politiker hade möjlighet att ge synpunkter på vad de ansåg är viktigt för hållbarhetsarbetet i Gislaveds kommun. Materialet från dialogerna tillsammans med kartläggningen Hur är läget, Gislaveds kommun? ligger till grund för innehållet i strategin.

Strategin antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2021.

Kartläggning "Hur är läget, Gislaved kommun?"

Kartläggningen visar statistik om kommunen och berättar vilka utmaningar och möjligheter det finns kopplat till hållbarhet. Ta del av kartläggningen i sin helhet, sammanfattningen eller filmen som beskriver några av utmaningarna.

Kartläggning "Hur är läget, Gislaveds kommun?" Pdf, 4.3 MB.

Sammanfattning av kartläggningen "Hur är läget, Gislaveds kommun?" Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: