Anlägga enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Du är som fastighetsägare själv ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar som den ska och är byggd enligt gällande lagar och bestämmelser. Det händer att avlopp är bristfälliga och behöver åtgärdas. Nedan följer lite tips och råd till dig som skall anlägga eller åtgärda ditt avlopp.

1. Skaffa dig kunskap/fundera över avloppslösningar

Fundera först över vilken typ av avlopp du vill installera. Den vanligaste avloppslösningen för enskilda avlopp i kommunen är slamavskiljning med efterföljande infiltration, men det finns många andra alternativ som är lika bra, eller till och med bättre när det gäller kretslopp av näringsämnen.

Skyddsnivåer

I Gislaveds kommun tillämpas normal skyddsnivå på avlopp, förutom i närhet av speciellt skyddsvärda områden. Generellt råder en skyddszon på 100 m från ytvatten. Inom detta område krävs en rening motsvarande hög skyddsnivå.

Avloppstekniker

Vilka tekniker som kan uppfylla lagstiftningens krav och som passar bäst för dig kan du läsa om i Enskilt avlopp - vilken teknik passar dina förutsättningar? Pdf, 913.9 kB, öppnas i nytt fönster. samt på www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns även en marknadsöversikt med produkter för små avlopp. Ett tips är att i det här skedet anlita en sakkunnig entreprenör/konsult som kan hjälpa dig med ansökan och bygge.

Här kan du läsa om torrtoaletter som alternativ lösning.

Tillstånd eller anmälan

Beroende på vilket typ av avlopp som ska anläggas behöver du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan hos kommunen.

Grundläggande krav på lokalisering av avloppsanordningar

En ny infiltration eller markbädd kan inte läggas på samma plats som den gamla utan en ny plats måste väljas. Planera gärna för detta tidigt.
Följande skyddsavstånd gäller vid anläggande av avloppsanordningar.

 • WC-avlopp som placeras närmare än 100 m från sjö/vattendrag ska uppfylla hög skyddsnivå
 • Används infiltration ska det vara minst 1 meter från spridningslagrets underkant ned till berg och grundvatten.
 • Det ska vara minst 50 m mellan utsläppspunkt från WC-avlopp och vattenbrunn(förutsatt att utsläppspunkten finns nedströms vattenbrunnen, annars ökar skyddsavståndet)
 • Det ska vara högst 10 m från slamavskiljare till uppställningsplats för slamtömningsfordon.
 • En anordning bör inte lokliseras närmare än 4 m till grannfastighet. Om anordningen placeras närmare krävs ett medgivande från markägaren.

Vilken entreprenör/konsult ska jag välja

Entreprenören ska vara sakkunnig och ha god erfarenhet av att anlägga enskilda avloppsanläggningar så att arbetet kan utföras fackmannamässigt. Be om referenser från entreprenören. Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket har uppgifter om ett företag har ekonomiska anmärkningar. En del entreprenörer har genomgått diplomutbildning inom små avlopp. Anlitar du en sådan så vet du att han/hon har goda kunskaper inom området. Upprätta gärna skriftligt avtal. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att avloppsanordningen följer reningskraven. Om anordningen inte fungerar som tänkt kommer åtgärdskrav ställas mot dig, inte entreprenören. Entreprenören har å sin sida krav på sig att utföra arbetet fackmannamässigt. Här kan du se vilka entreprenörer som finns i Gislaveds kommun Pdf, 64.3 kB, öppnas i nytt fönster..

2. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att boka ett möte

En miljö- och hälsoskyddsinspektör bokar in ett möte och kommer ut till din fastighet för att, tillsammans med dig och/eller den entreprenör/konsult ni väljer att anlita, titta på vad du har tänkt dig för typ av avloppslösning och var den ska placeras.
Inspektören informerar om skyddsavstånd från brunnar och sjöar samt annat att ta hänsyn till i planeringen.
Inspektören har med sig ansökningsmaterial ut till besöket på fastigheten som ska fyllas i av dig eller den entreprenör/konsult du anlitar.

3.Förbered och skicka in ansökan/anmälan

Fyll i och lämna in ansökan med bilagor. Beroende på vilket avlopp du ska installera och förutsättningarna på den plats där du tänker bygga din avloppsanläggning kan bygg- och miljöförvaltningen behöva en del ytterligare uppgifter av dig. Exempel på bilagor listas nedan.

Situationsplan
Vid besöket har vi med oss en situationkarta som du kan ha som grund till ritningen. På kartan ritar du in:

 • Placering av avloppet (till exempel minireningsverk, slamavskiljare, pumpbrunn, fördelningsbrunn, spridarledningar, fosforfälla eller annat som kan vara aktuellt.)
 • Placering av egen vattenbrunn
 • Andra vattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen
 • Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar, infiltration)
 • Diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen
 • Eventuell avledning av dräneringsvatten från hus och tomt
 • Väg för slamtömningsfordon

Sektionsritning Pdf, 190 kB, öppnas i nytt fönster.
När du ska anmäla en förändring eller söka tillstånd för en ny avloppsanordning av typen markbaserad rening ska du skicka in en sektionsritning till Miljökontoret. En sektionsritning visar hela avloppsanordningen i genomskärning.

Markundersökningar
Om man planerar att anlägga en infiltrationsanläggning ska jorden ha en tillräcklig infiltrationskapacitet, det vill säga inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig eftersom vattnet då rinner för snabbt ner till grundvattnet utan att renas tillräckligt. Jordlagret ska även vara tillräckligt tjockt så att avståndet från avloppsanläggningens spridarrör ner till grundvattenyta eller fast berggrund överstiger en meter. För att undersöka detta behövs det grävas en provgrop och göras en jordanalys(Antingen Siktanalys eller Perkolationstest/LTAR-test).

Grannintyg
Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska göra en ny avloppsanläggning, ska fastighetsägarna informeras och få möjlighet att yttra sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du tänker göra.

Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar ska placeras på någon annans mark eller om renat avloppsvatten ska avledas till ett dike eller vattendrag som ligger på någon annans mark är det viktigt med fastighetsägarens medgivande. Du ansöker om ett eventuellt servitut via lantmäteriet.

4. Vi handlägger och tar beslut

Bygg- och miljöförvaltningen handlägger din ansökan eller anmälan och beslutar om godkännande eller avslag. Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år. Om du har fått ett förbud eller föreläggande, ska åtgärderna vara klara före datumet då förbudet eller föreläggandet träder i kraft. Normal handläggningstid för en komplett ansökan/anmälan är 6 veckor. Observera att anläggandet inte får påbörjas innan det finns ett tillstånd.

Vad kostar handläggningen?
Se mer information om taxor Öppnas i nytt fönster..

Miljösanktionsavgift om man bygger utan tillstånd

Miljösanktionsavgift för avloppsanordning som inrättats utan tillstånd efter den 1 januari 2007. Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta tillståndsbeslut kan få betala en miljösanktionsavgift på upp till 5 000 kr. Förutom miljösanktionsavgiften får man betala för handläggning av efteranmälan. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan miljönämnden besluta om förbud mot att använda den.

5. Arbetet startar

Det är viktigt att entreprenören får se tillståndet så att denne vet hur avloppsanläggningen ska läggas. Du eller den entreprenör du har anlitat ska dokumentera arbetet och fotografera alla steg i anläggandet. Kontrollera mot givet tillstånd och mot avtalet att arbetet utförs såsom det ska.
Har förutsättningarna för avloppet förändrats sedan tillståndet gavs genom att du till exempel upptäcker en stor sten i vägen, höjder har förändrats, ny dricksvattenbrunn har tillkommit eller liknande – kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

6. När arbetet är klart

När anläggningen är klar skickar du in kontrollplanen samt de foton som du tagit under arbetets gång till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningen granskar foton och kontrollplan och hör av sig till dig om något saknas eller är oklart.

7. Miljöförvaltningen avslutar ärendet

Om allting ser ok ut får du ett granskningsintyg och ärendet avslutas hos kommunen. Nu kan du börja använda ditt avlopp.

8. Skötsel och underhåll

Fastighetsägaren är alltid ansvarig för skötsel, underhåll och drift av anläggningen. Se till att du får drift- och skötselinstruktioner av entreprenören/leverantören.
För minireningsverk och liknande anläggningar ska leverantören även kunna tillhandahålla en mall för driftjournal samt slamsugningsinstruktion. Slamsugningsinstruktionen bör placeras i anslutning till anläggningen så att renhållningsentreprenören gör rätt när det är dags för slamsugning. Felaktigt utförd slamsugning kan skada anläggningen. Här kan du läsa mer om slamsugning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Samla alla handlingar kring avloppsanläggningen i en pärm så finns de lättillgängliga.

Ju bättre anläggning sköts desto längre håller den bra kvalitet. Här får du tips på hur du sköter om din avloppsanläggning.

Sidan uppdaterades senast: