Ansökan eller anmälan för enskilt avlopp

En ansökan gällande enskild avloppsanläggning prövas både ur hälso- och miljösynpunkt. Hur anläggningen utformas bedöms från fall till fall. Det är mycket beroende av de förutsättningar som finns på platsen exempelvis grundvattenytans läge, jordarter, terrängförhållanden och vattentäkter.
För prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan betalar sökande en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Tillståndet är tidsbegränsat och arbetet måste vara påbörjat inom två år och färdigställt inom fem år, annars går tillståndet ut.

Tänk på att vara ute i god tid då ett ansökningsförfarande kan ta tid. Observera att du inte får påbörja anlägga din avloppsanordning förrän du fått beslutet. I annat fall kan du råka på en sanktionsavgift och riskera att få göra om avloppet. 

När krävs en ansökan?

 • En ansökan krävs i de fall då den anläggning du planerar kräver tillstånd från bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo.
  Tillstånd från bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo krävs om du ska:
 • Inrätta en enskild avloppsanordning med ansluten WC.
 • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning (OBS! Tillstånd krävs inte vid anslutning av WC till en befintlig anläggning som redan har ansluten WC, om varken vattenmängden eller antalet anslutna personer ökar).
 • Ändra plats för en avloppsanordning (även om du har tillstånd för en sådan anordning för din fastighet).
 • Ändra typ av avloppsanordning eller utsläppspunkt. Undantag för torrtoaletter som endast behöver anmälas.
 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT (Bad, Disk och Tvätt) – avlopp inom områden där det råder hög skyddsnivå.
 • Göra förändringar i en avloppsanordning som inte har ett giltigt tillstånd.

När krävs en anmälan?

Du måste göra anmälan till bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo om du planerar att:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT(Bad, Disk och Tvätt)–avlopp inom områden där det råder hög skyddsnivå.
 • Ändringar som medför väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Det kan till exempel vara att ansluta en ytterligare toalett eller nytt duschutrymme.
 • Inrätta förmultningstoalett, eltoalett(exempelvis förbränningstoalett) eller torrtoalett med latrinkompostering.

Undantag från ansökan och anmälan

Du behöver inte göra en anmälan eller ansöka om tillstånd om du ska:

 • Byta ledning, exempelvis vid stopp eller läckage, om det kan betraktas som underhåll och ledningen inte får en ny dragning.
 • Byta ut en slamavskiljare mot ny likvärdig, så länge avloppsanordningen ligger på samma plats som tidigare. Men informera gärna bygg- och miljöförvaltningen om ditt byte.

Sidan uppdaterades senast: