Dagvatten

Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från exempelvis tak, gator, parkeringsplatser, och grönytor ner i ett allmänt avloppssystem och vidare ut i vattendrag, sjöar eller reningsverk. Att leda bort dagvatten är viktigt, eftersom det förhindrar översvämningar. Vattnet kan ledas bort i både öppna system – diken, och slutna system - ledningar.

Eftersom dagvattnet leds orenat ut till vattendrag och sjöar ska man tänka på att inte tvätta bilen på gatan, asfalterad garageuppfart/parkeringsyta eller liknande, eftersom det frigörs olje- och bränslerester, kemikalier från bilvårdsprodukter, tungmetaller samt partiklar från däck och asfalt. Tvätta istället bilen i en tvätthall eller automatisk biltvätt, eftersom dessa är försedda med en reningsanläggning.

Sidan uppdaterades senast: