Adresser och lägenhetsnummer

Alla byggnader ska ha en adress och på denna sida finns information om hur adressättning sker.

Vem beslutar om adress?

Tidig adressättning är viktig för många verksamheter, redan vid byggstart behövs en adress.

Adresser behövs för flyttanmälan, folkbokföring, post m.m.

Det är kommunen som beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet som distribuerar adressen vidare ut i samhället.

Byggnadsregister

Vid nybyggnation, rivning och annat som rör byggnadsbestånd har kommunen till uppgift att lägga in eller ta bort byggnaden i ett byggnadsregister.

Byggnaden kopplas till fastighetsbeteckning och adress. För att kunna nyregistrera en byggnad måste bostadsarea anges.

Lägenhetsregister och lägenhetsnummer

Riksdagen har lagstiftat att Sveriges bostäder ska föras in i ett lägenhetsregister. Det är Lantmäteriet som upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare. Denna insamling genomfördes i vår kommun under 2009.

Regeringen har fattat beslut att från den 1 mars 2010 anses lägenhetsregistret upprättat för Gislaveds kommun och kommunen tar genom detta beslut över ansvaret för att registret ajourhålls. Registret kommer att göra det enklare och billigare att framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning och Skatteverket kommer att folkbokföra på lägenhet istället för som idag på fastighetsbeteckning.

Varje lägenhet ska ha ett unikt nummer. Ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbestånd till kommunen. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet. Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trappuppgång eller på lägenhetsdörr. Kontakta fastighetsägaren om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret.

Lägenhetsnumret består av fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. 

Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 vid den lägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols d.v.s. från vänster till höger.

Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler och andra utrymmen på våningsplanet om dessa kan byggas om till lägenheter.

Sidan uppdaterades senast: 2019-04-17