Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas.
Bidrag lämnas endast om åtgärdena är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärdena behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.
Du som äger din bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt kan söka bostadsanpassningsbidrag.
Nödvändiga åtgärder kan vara t.ex. anpassning av badrum och kök, bredda dörrar, borttagning av trösklar, montering av ramp eller en hiss, elektrisk dörröppnare mm.

Ansökningshandlingar

Du kan även får ansökningsblanketten i pappersform från kommunens kontaktcenter. Kontaktcenter når du på telefonnummer: 0371-810 00 eller via e-post kommunen@gislaved.se. Du kan även få ansökningsblanketten av din arbetsterapeut. 

Tillsammans med din ansökan ska ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig skickas in som påvisar att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig.

Offert eller kostnadsberäkning ska bifogas med ansökan. Utom när Gislaveds Kommun hjälper er med upphandling och genomförande av projektet, skicka då in blanketten Fullmakt till handläggarePDF.

Om ni hyr er lägenhet ska fastighetsägaren skriftligen godkänna åtgärden. Det görs på ansökningsblanketten eller på den särskilda blanketten Fastighetsägares medgivande vid bostadsanpassningsbidragPDF.

Om du behöver hjälp med ansökan

Kommunen kan i många fall hjälpa dig vid ansökningstillfället. Om du vill att kommunen ska bistå dig vid upphandling och vid genomförandet av åtgärder ska du även fylla i en fullmakt där du ger Gislaveds kommun i uppdrag att upphandla åtgärd samt betala fakturor för åtgärden.

Hit skickar du dina ansökningshandlingar

Ansökningshandlingar skickar du in via e-post till:

kommunen@gislaved.se

Du kan också skicka dem med vanlig post till:

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-01