Bygglov och andra lov

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, till exempel från garage till verkstad eller från bostad till kontor. Bygglovsplikten kan vara olika beroende på vart man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning.
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen via telefonummer 0371-81000 eller e-post kommunen@gislaved.se om du är osäker på vad som gäller för din byggnad/fastighet.

Handlingar

I samband med att du ansöker om ett bygglov, ett marklov eller ett rivningslov ska du skicka in olika handlingar till bygg- och miljöförvaltningen. Oavsett vad du ansöker om krävs det att samtliga handlingar uppfyller följande kriterier:

 • Alla ritningar ska vara fackmannanmässigt utförda
 • Digitala handlingar ska vara i PDF-format. Då kan handlingarna registreras utan att förvanskas.
 • Filstorleken får vara högst 5 megabyte/fil.
 • Handlingarna ska delas upp i flera filer, t.ex. ansökan för sig, fasadritningar för sig, situationsplan för sig etc.
 • Alla ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.
 • Handlingar som skickas in i pappersform ska vara i A4- eller A3-format.
 • Det räcker med en uppsättning handlingar.

Anmälan

I vissa fall krävs inte bygglov men åtgärden måste anmälas. Åtgärder som normalt kräver anmälan är installation eller ändring av; 

 • hissar,
 • eldstäder,
 • rökkanaler,
 • ventilation och
 • vatten och avlopp.

Även de så kallade "Attefallsåtgärderna" är åtgärder som måste anmälas. "Attefallsåtgärderna"utgörs av; 

 • komplementbyggnad (max 25 kvm),
 • tillbyggnad (max 15 kvm),
 • takkupor (2 stycken) samt 
 • inreda ytterligare en lägenhet

Förhandsbesked

Förhandbesked innebär en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den plats du tänkt dig. Det kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglov och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas.

Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked innan du lämnar in en ansökan om bygglov. I villkorsbeskedet får du till exempel veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring.

Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller bygga ut är det hos oss du lägger din beställning av nybyggnadskarta. Vi har fyra nivåeröppnas i nytt fönster på kartorna som används som underlag i bygglovsansökningar. Vi väljer karta enligt våra riktlinjerPDF baserat på det du anger i beställningen. 

Var förekommer förorenad mark

Här finns information om mark som potentiellt är förorenadlänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21