Tekniskt samråd

Bygglovs- eller anmälningspliktiga ärenden kan kräva ett så kallat tekniskt samråd och att kontrollansvarig utses. Vid enklare åtgärder krävs normalt inget tekniskt samråd eller kontrollansvarig. Även om bygg- och miljönämnden anser att det inte behövs ett tekniskt samråd så kan byggherren alltid begära ett sådant möte.

Det är bygg- och miljönämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom nämndens representant närvarar byggherren och kontrollansvarig. Ibland är det lämpligt att också entreprenörer eller andra sakkunniga medverkar.

Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att uppnå de krav samhället ställer på byggnationer. Innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att bygg- och miljönämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

I plan- och bygglagen framgår vilka frågor som ska hanteras på mötet.  Bygg- och miljönämnden för protokoll över det tekniska samrådet.

Observera att byggnadsarbetena inte får påbörjas förrän bygg- och miljönämnden fastställt kontrollplanen genom ett startbesked. Börjar man för tidigt riskerar man att få betala en byggsanktionsavgift.

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-19