Ny gång- och cykelväg utmed del av Linnégatan i Gislaved

I mitten av april 2019 kommer tekniska förvaltningen att påbörja arbeten med att förbättra trafiksäkerheten utmed norra delen av Linnégatan i Gislaved.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av september 2019, och är en fortsättning på det arbete som utfördes på sträckan mellan Torggatan och Gullvivegatan.

Projektet innebär byggnation av gång- och cykelvägen utmed Linnégatans västra sida, på sträckan mellan Gullvivegatan och Paradisgatan. På den östra sidan görs avsmalningar för att minska gatans bredd med syfte att få ner hastigheten.

Två upphöjda gång- och cykelpassager kommer också att anläggas över Linnégatan, så att oskyddade trafikanter ska kunna korsa gatan på ett tryggt sätt. De ska också förbättra framkomligheten för människor med nedsatt rörelseförmåga. Passagerna anläggs strax norr om korsningen med Sjukhusgatan samt strax söder om korsningen med Föreningsgatan. En förhöjd gång- och cykelpassage kommer också att anläggas där gång- och cykelvägen korsar Paradisgatan.

Upprustningen av Linnégatan innebär också att körbanan och gångbanan på östra sidan kommer att förbättras.

Tack för visad hänsyn under byggtiden!

Sidan uppdaterades senast: 2019-06-26