Kommunskyttar och skadade djur

Som fastighetsägare har du i de flesta fall jakträtt på din mark, men för att avlossa skott i detaljplanelagt område krävs tillstånd av Polismyndigheten. Bygg- och miljöförvaltningen söker regelbundet sådant tillstånd för ett antal skyttar. Dessa skyttar kan sedan anlitas av förvaltningen eller enskild fastighetsägare, såväl kommunal som privat.

Skyddsjakt

Skyddsjakt regleras genom jaktlagstiftningen och ska endast bedrivas om det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet. Att skjuta djur hjälper sällan på lång sikt, om det inte är enskilda individer som lärt sig ett visst beteende. I första hand ska därför förebyggande åtgärder göras. Det bästa är att stänga djuren ute eller skrämma bort dem på olika sätt och det är varje fastighetsägares eget ansvar att förebygga problem med vilt och skadedjur. När det gäller allmänna platser är det kommunen som har ansvaret. 

Kommunskyttar

Du som fastighetsägare kan anlita en kommunskytt mot betalning. Kommunskyttarna är inte anställda av kommunen. Deras arbete är ideellt och de har rätt att ta ut en ersättning för varje uppdrag de gör. Har du problem med djur på din fastighet, kontakta kommunens kontaktcenter för vidare hjälp och rådgivning. Vid varje uppdrag får skytten göra en bedömning av vad som kan göras med tanke på säkerhet och jakttider.

När det gäller kommunens skyldighet att vidta åtgärder för att bekämpa olika djur begränsas den till de fall när det inte kan anses rimligt att en enskild person ska stå för åtgärden. Det kan till exempel vara en invasion av råttor eller fåglar som berör en större del av samhället. De skador som orsakas av harar, kaniner, grävlingar, rådjur, fåglar, rävar och vildsvin räknas i allmänhet inte som olägenhet för människors hälsa och omfattas därför inte av miljöbalkens bestämmelser.

Utanför detaljplanelagt område är det i första hand den som har jakträtten som kan vidta åtgärder. Enligt jaktlagen är det oftast fastighetsägaren som har jakträtten.

Skadade djur

Om du kör på ett större djur är du skyldig att ringa till Polismyndigheten, 114 14, och rapportera olyckan. Du ska också markera platsen där djuret blev påkört.

Om du hittar en skadad fågel eller ett skadat vilt djur och bedömer att det inte är påkört eller på annat sätt skadat av människan, kan det i många fall vara bäst att lämna djuret och låta naturen ha sin gång.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20