Skyddsjakt och skadade djur

Skyddsjakt

I Sverige har vi en jaktlagstiftning som anger hur och när på året vilda djur får jagas, vilket varierar från art till art. Under den övriga tiden på året är viltet fredat och då är jakt int etillåten. Men om det bedöms növändigt kan jakt under den fredade tiden tillåtas, så kallad skyddsjakt. Vilka speciella omständigheter som krävs för att skyddsjakt ska tillåtas definieras i jaktlagen (1987:259). Skyddsjakt kan tillåtas:

1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Men för att skyddsjakt ska kunna tillåtas krävs också att det inte finns någon annan lösning och att det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i artens naturliga utbredningsområde.

Jakträtt på egen mark

Som fastighetsägare har du jakträtt på din mark men för att jaga i tätbebyggt område krävs tillstånd av Polismyndigheten. Kommunen har avtal med ett antal skyttar som ska hjälpa till i situationer där djur behöver avlivas i tätbebyggda områden, det kan vara till exempel förvildade husdjur eller skadade djur.

Skadade djur

Om du kör på ett större djur är du skyldig att ringa till Polismyndigheten, 114 14, och rapportera olyckan. Du ska också markera platsen där djuret blev påkört.

Katastrofhjälp fåglar och viltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en förening som i vissa fall tar emot och rehabiliterar vilda djur och fåglar. Har du hittat en skadad fågel kan du ta kontakt med dem.
Om du hittar en skadad fågel eller ett skadat vilt djur och bedömer att det inte är påkört eller på annat sätt skadat av människan, kan det i många fall vara bäst att lämna djuret och låta naturen ha sin gång.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-20