Detaljplaner

Ett områdes lämplighet för en viss användning prövas genom detaljplan. Oftast sker detaljplaneläggning i samband med ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller där bebyggelse ska förändras eller bevaras och detta behöver ske i ett sammanhang. I stort sett all mark inom tätbebyggt område omfattas av detaljplan.

En detaljplan innehåller förutom huvudanvändningen till exempel skola, bostäder, industri, handel, ofta också regler för utformningen av byggnader men kan också reglera till exexempel allmän platsmark, vegetation och markytans utformning Det är även möjligt att i detaljplanen reglera rivningsförbud, utfartsförbud med mera. Kortfattat kan man säga att en detaljplan reglerar vad marken får användas till och hur detta får se ut.

Under arbetet med en detaljplan väger man samman olika åsikter och intressen, enskilda och allmänna, mot varandra.

Detaljplanen blir juridiskt bindande när den antagits av bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. För att man ska få bygga måste den planerade byggnationen följa bestämmelserna i detaljplanen.

Eftersom en detaljplan innehåller juridiska förutsättningar för bygglov, marköverlåtelse etc så är det viktigt att man skaffar sig kunskap om detaljplanen när man köper en fastighet eller när man vill bygga till. Äldre planer, som t. ex. stads- och byggnadsplaner, gäller numera som detaljplaner.

I samband med ett detaljplanearbete tas också en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, fram om den föreslagna användningen bedöms få betydande påverkan på miljön, hälsan och säkerheten samt hushållningen med naturresurser. MKB:n ska redovisa konsekvenser av olika alternativ, däribland ett nollalternativ.

Ett alternativ till att göra detaljplan är att upprätta områdesbestämmelser, det gör man bara om det är några få frågor som ska regleras, eller när riksintressen behöver säkerställas.


KONTAKTCENTER

Kontakta gärna kommunens kontaktcenter om du har några frågor eller funderingar.

Telefon: 0371-810 00 (öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16)
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-25