Nordinområdet etapp 2 fastigheten Åtterås 2:26 i smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och idrottsändamål samt att möjligöra byggnation av en ny sporthall, ändamålsenliga ytor för angöring, parkering samt gång- och cykelstråk.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2 maj till 7 juni. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen om ni önskar ta del av samrådsredogörelsen.

Förslaget finns ute på granskning under tiden 30 oktober - 24 november 2017.

Under tiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i bygg- och miljöförvaltningens lokaler i kommunhuset på Stortorget 1 i Gislaved.

Senast den 24 november skall synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-10-26