Norra tokarp del av fastigheten tokarp 1:68 i anderstorp

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom området. Intentionen är att utöka byggrätterna i området för att möjliggöra stora tomter med lantlig karaktär. Gällande detaljplan i området tillåter bostäder, industri samt centrumändamål. Dessa bestämmelser är inte lämpliga inom området och bör därför ändras till bostadsändamål.

Området är beläget i Tokarp öster om Anderstorp. Planområdet gränsar till Gnosjövägen i väster och Stormossen i öster. I övrigt omges området av befintlig bostadsbebyggelse. Området sluttar från öst till väst mot Anderstorpaån. Områdets area är cirka 3,8 hektar och marken ägs till största del av Gislaveds kommun.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 27 mars – 8 maj 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen om ni önskar ta del av samrådsredogörelsen.

Förslaget finns ute på granskning under tiden 4 - 25 september 2017.

Under tiden finns planförslaget utställt på biblioteket i Anderstorp och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Senast den 25 september skall synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se


Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-31