Plankarta

Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark. Det är viktigt att naturen inom planområdet bevaras så långt det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar anpassas och utförs med stor hänsyn till naturen.

Arbetet med detaljplanen

När en detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster upprättas har allmänheten rätt att komma med synpunkter under samrådsskedet. Samrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster varade mellan 18 juni – 15 september 2014 och förslaget fanns utställt på biblioteket i Hestra samt i bygg- och miljöförvaltningens lokaler i Gislaved. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte gjordes i ortstidningarna. På samrådsmötet diskuterades allmänhetens tillgång till badstranden och frågor rörande vatten och avlopp. Det fördes även diskussioner om risken för överexploatering och bevarandet av de naturgivna förhållandena som finns i dagsläget. Utifrån yttranden som inkommit under samrådstiden upprättades en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades.

Den reviderade planen ställdes ut för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget fanns utställt för granskning under tiden 2 februari – 23 februari 2015 på biblioteket i Hestra samt i bygg- och miljöförvaltningens lokaler i Gislaved. Utifrån yttranden som inkommit under granskningen upprättades ett utlåtande och mindre ändringar gjordes. Bygg- och miljönämnden godkände planen vid sitt sammanträde 7 maj.

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 1 juni detaljplanen för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 12 oktober 2015 att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsens skäl till upphävandet var att förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan lokalt inom planområdet inte var tillräckligt utrett.

Planen reviderades och kompletterades med en översiktlig VA-utredning och ställdes ut för granskning en andra gång. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget fanns utställt för granskning under tiden 18 januari – 22 februari 2016 på biblioteket i Hestra samt i bygg- och miljöförvaltningens lokaler i Gislaved. Utifrån yttranden som inkommit under granskningen upprättades ett utlåtande och mindre ändringar gjordes. Bygg- och miljönämnden godkände planen vid sitt sammanträde 31 mars. De som yttrat sig under granskningen underrättades via brev om beslutet.

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 28 april detaljplanen för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58. De som yttrat sig senast under granskningen har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Det prövas i så fall av länsstyrelsen. Om ingen överklagar vinner planen laga kraft tre veckor efter att detaljplanen antogs. Detta kungörs med annons i lokala dagstidningen.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om ni önskar ta del av ytterligare material eller har frågor om planen.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-09