Modell över "Bruksvillan park"

Planprocessen

Såhär görs en detaljplan:

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas. Nedan beskrivs i enkelhet hur en detaljplan kommer till.

Uppdrag

På beställning från till exempel markägare eller kommunstyrelsen beslutar bygg- och miljönämnden att en detaljplan ska arbetas fram.

Program (ej obligatoriskt)

Politikerna i kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ger direktiv för arbetet i ett program som anger vad planen ska innehålla. En tillräcklig detaljerad översiktsplan kan ersätta planprogrammet.

Samrådsremiss

Den första planskissen utarbetas och sänds till bland andra berörda fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. Annonsering sker i lokala dagstidningar. Förslaget ställs ut i kommunhuset och lokalt på till exempel biblioteket. Informations- och samrådsmöte anordnas.
Normal samrådstid är 2 månader.

Samrådsredogörelse

De synpunkter som framförts sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från remissvaren och godkänns av bygg- och miljönämnden.

Granskning

Det nya förslaget ställs ut för granskning igen. Annonseringen sker i lokala dagstidningar under rubrik "kungörelse". Berörda fastighetsägare med flera underrättas per brev. Granskningstiden är 3 veckor och under den tiden kan alla som har anmärkningar framföra dessa skriftligen till kommunen. Dessa redovisas i ett granskningsutlåtande, som efter granskningstiden skickas till dem som framfört anmärkningar.

Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige.

Överklagande

De som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, underrättas per brev. Antagandet anslås även på kommunens anslagstavla. Dessa har 3 veckor på sig att överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner planen laga kraft 3 veckor efter antagandet. Detta kungörs med annons i lokala dagstidningar.

Sidan uppdaterades senast: 2017-10-25