Miljöprogram och utredningar

Miljöbedömning av plan

Miljöbedömning av planer, program och policy grundar sig i ett EU-direktiv (2001/42/EG) som finns lagstadgat i svenska miljöbalkens 6 kapitel.

Syftet med miljöbedömningen är att ta hänsyn till miljöaspekter (människors hälsa, natur, hushållning med resurser mm) i planeringen. Detta görs genom att beslutsunderlaget breddas så att planens miljöpåverkan belyses och att negativa effekter motverkas.

Varje detaljplan har en tillhörande behovsbedömning. Denna behovsbedömning kommer fram till om miljöpåverkan är sådan ("betydande miljöpåverkan") som avses i lagstiftningen, då miljöbedömning kommer att krävas. Processen miljöbedömning slutar i ett dokument som kallas miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och dokumentet blir alltså en del av beslutsunderlaget och ett stöd för allmänheten att granska planeringen.

Sidan uppdaterades senast: 2017-10-25