Så kan du påverka planfrågor

Medborgarinflytande

Kommunen har ambitionen att ha ett brett demokratisk inflytande i planeringen och hur detta ska gå till är lagreglerat. När nya planer kommer till, eller gamla planer förändras eller upphävs, ska kommunen samråda med alla berörda intressenter. Genom samrådet kan önskemål och synpunkter övervägas i ett tidigt skede i planarbetet. Här kan synpunkter återigen lyftas fram för att bemötas eller beaktas.

Beslut

Vid politiska avstämningar beslutas vilka ändringar som ska göras med anledning av de synpunkter som kommit fram under samråd och utställning. Kommunstyrelsen tar beslut om planprogram och bygg- och miljönämnden om detaljplaner. Det är normalt  kommunfullmäktige som antar detaljplaner.

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i Plan- och bygglagen, PBL

I PBL finns bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, om krav på byggnader och mycket mer. Där anges också hur samråd och utställning ska gå till för att den som är intresserad ska kunna lämna synpunkter på förslagen.

Sidan uppdaterades senast: 2017-10-25