Livsmedelsföretag

Innehållsförteckning
Här kan du snabbt klicka dig fram till det avsnitt du vill läsa mer om den på denna sida.

Företagarens ansvar

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När man hanterar livsmedel är det viktigt att verksamhetsutövaren och personalen känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Hur görs kontrollen

Bygg- och miljöförvaltningen arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll. Oftast görs oanmälda kontrollbesök. Men vi gör också kontrollbesök där inspektören i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. Båda dessa typer av besök ingår i den ordinarie kontrolltid som du betalar en årlig avgift för.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister efter ett tidigare besök. För sådan kontroll tar vi ut en extra avgift.

Registrering

Innan en ny livsmedelsverksamhet startas ska verksamheten registreras hos bygg- och miljönämnden, oavsett om det är en helt nyöppnad verksamhet eller om verksamheten tas över från någon annan. Anmälan ska göras senast två veckor innan verksamheten startas. En avgift tas ut för registreringen. Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen, vilket innebär att du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta din verksamhet.

Registrering av en verksamhet gäller för den som bedriver verksamheten och kan inte överlåtas till någon annan företagare.

Bygg- och miljöförvaltningen gör inte någon besiktning av livsmedelslokalen innan verksamheten startar utan det är upp till verksamhetsutövaren att se till att lokalen uppfyller kraven som ställs i livsmedelslagstiftningen. Kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen innan uppstart om du har några frågor och funderingar.

Har du egen dricksvattenbrunn?

Om du har en livsmedelsanläggning som försörjs med dricksvatten från egen brunn, eller har en verksamhet som tillhandahåller dricksvatten till allmänheten, till exempel en golfklubb, ska även dricksvattenanläggningen registreras hos bygg-och miljönämnden. Är du osäker på om du behöver registrera din dricksvattenanläggning kontakta oss bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

Mobil livsmedelsverksamhet

Mobila livsmedelsverksamheter som till exempel matvagnar, fordon eller tält ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid tas med och kunna visas upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Skicka in en anmälan om livsmedelsregistrering till bygg- och miljönämnden senast två veckor innan du ska starta din verksamhet

Tänk på att det även kan krävas andra tillstånd för din mobila verksamhet som till exempel bygglov och tillstånd från polisen.

Vad händer om man inte registrerar sin livsmedelsverksamhet?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en registrering bryter du mot lagen och du riskerar att bli åtalad.

Årlig kontrollavgift

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för bygg-och miljönämndens livsmedelskontroll. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten. Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva rapporten efter besöket.

Du betalar din årsavgift i förväg för den kontroll som vi kommer att göra i din verksamhet. Avgiften ska betalas från och med det år då verksamheten startas.

Riskklassningen består av tre delar

Riskdelen handlar om vilka risker som finns i verksamheten. Ett bageri som bakar bröd innebär exempelvis en mindre risk än en restaurang som lagar maträtter från grunden. Storleken på verksamheten har också betydelse samt om du lagar mat till känsliga personer, som förskolebarn eller äldre människor. Ju större risker som finns i verksamheten desto större är behovet av kontroll. Riskklassen visas med en siffra från 1-8, där siffran 1 betyder högst risk.

Informationsdelen handlar om att kunderna ska få rätt information och inte bli lurade eller vilseledda. Om du gör egna etiketter eller om du själv utformar menyer och matsedlar krävs mer tid för att kontrollera hur du informerar dina kunder om livsmedel du serverar eller säljer. Då får du ett så kallat kontrolltidstillägg.

Erfarenhetsdelen innebär att bygg- och miljöförvaltningens erfarenheter från tidigare kontroller i din verksamhet, ska vägas in vid tilldelningen av kontrolltid. Utgångsläget, där verksamheter kontrolleras enligt det antal timmar som faller ut ur risk- och informationsdelarna, är erfarenhetsklass B. Om verksamheten har så bra hantering att frekvensen på kontrollen kan minskas placeras verksamheten i kategori A, vilket innebär färre kontrolltimmar och en lägre avgift. Bedömer vi däremot att verksamheten har så stora brister i sin hantering att kontrollen måste förstärkas, placeras den i kategori C, kontrolltimmarna blir då fler och avgiften högre. De flesta verksamheter har erfarenhetsklass B.

Hur räknar vi fram den årliga avgiften och vem ska betala den?

För att få fram din årliga avgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med bygg- och miljönämndens grundavgift för livsmedelskontroll enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Avgift för extra offentlig kontroll

Extra offentlig kontroll är den livsmedelskontroll som miljöförvaltningen gör utöver det som ingår i den årliga avgiften. Det kan till exempel vara kontroll med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister behöver följas upp. Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Men du behöver inte betala för den tid vi lägger ner på att utreda obefogade klagomål på din verksamhet.

Om verksamheten ändras eller upphör

Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet ska du omgående anmäla förändringen till bygg-och miljöförvaltningen. Förändringar i verksamheten kan innebära att riskklassningen ändras och då ändras även den årliga avgiften.

Exempel på förändringar som ska anmälas är

  • Ombyggnation
  • förändring av din hantering från exempelvis butik till pizzeria
  • förändring av sortiment och tillverkningssätt
  • förändring av till exempel antalet portioner du serverar
  • om du lägger ner din verksamhet eller lämnar över till någon annan person inom samma organisationsnummer.
  • En del förändringar gör att du måste registrera om livsmedelsverksamheten. Det gäller om du:
  • byter organisationsnummer
  • byter lokal
  • lämnar över verksamheten till någon annan, med annat organisationsnummer

Ta hjälp av branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. Branschriktlinjerna ger rekommendationer på vanliga lösningar som visat sig fungera väl. Bransch riktlinjerna tar också upp vad som är viktigt att tänka på för att lättare kunna skapa rutiner som är anpassade för den egna verksamheten. Branschriktlinjerna bedöms av Livsmedelsverket och när de anses uppfylla kraven betraktas de som nationella branschriktlinjer. Idag finns nationella riktlinjer från bland annat Svensk Dagligvaruhandel, Visitas branschriktlinjer för restaurang och Sveriges Bagare och Konditorer. Alla branschriktlinjer finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21