Miljöskydd

Miljöbalken

Miljöbalken innehåller all väsentlig lagstiftning inom miljöskyddet. Bestämmelserna i den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljöskydd

Miljöskyddet omfattar allt från förebyggande insatser i samhällsplaneringe, regelbundna kontroller av industrier och andra verksamheter som kan bidra till störningar i miljön till sanering av gamla synder vid exempelvis nedlagda industrier, och soptippar.

Vi besöker industrier och andra verksamheter som    t. ex. bensinstationer, verkstäder och jordbruk. Då kontrolleras vilka miljöstörningar som förekommer och vad som kan göras för att undvika eller minska dem.

På många ställen uppkommer farligt avfall. Luftföroreningar är en annan fråga som kommer upp vid våra besök.

Vårt avloppsvatten från boende och annan verksamhet måste tas om hand så att det inte förstör våra vattendrag. Här kontrollerar vi allt från tätorternas avloppsreningsverk till de enskilda hushållens avloppsanläggningar på landsbygden.

Bra att veta

Värmepumpar får inte installeras utan anmälan till bygg- och miljönämnden.
Läs mer om värmepumpar

För mer information om bilverkstäder se länk i högerspalten under rubriken miljöskydd.

Om en olycka skulle inträffa när inte miljöinspektörerna är på plats, ombeds ni ringa SOS-alarm på telefonnummer 112.

Enskilda avlopp

Att anlägga en enskild avloppsanläggning kräver tillstånd och i vissa fall en anmälan.  Kontakta alltid bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan du gör en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.
Läs mer om enskilda avlopp

Skrotbilar

Skrotbilar ute i naturen tas omhand av tekniska kontoret. De når du på telefon 0371-81251.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21