Cisterner

Regler för villatankar, farmartankar, spilloljetankar och andra cisterner

Denna information är en sammanfattning av gällande regler för cisterner i mark och cisterner ovan mark med en volym upp till 10 m³ och som innehåller diesel, eldningsolja eller spillolja.

Varför?

Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Skadorna håller i sig länge och saneringskostnaderna är stora. Du är skyldig att underrätta bygg- och miljöförvaltningen om du upptäcker att din cistern har läckt.
Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan endast upptäckas vid en kontroll eller besiktning av cisternen.

För att undvika skador finns bestämmelser om vilka cisterner som får användas, var de får ställas och hur ofta de ska besiktigas. Särskilda regler gäller för cisterner inom vattenskyddsområden. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.

Vem är ansvarig?

Cisterninnehavaren är i regel ansvarig för att sköta cisternen och förebygga olyckor. Innehavaren ska känna till vilka regler som gäller för cisterner. Om en olycka skulle ske och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Om du har ett företag är det bra att införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen.

Vilka regler finns och vem är tillsynsmyndighet?

Regler för cisterner i mark och cisterner med en volym på mellan 1-10 m³ ovan mark och som innehåller eldningsolja, dieselolja eller spillolja finns i Naturvårdsverkets bestämmelser (NFS 2003:24). Bestämmelserna omfattar även hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

För mera information kan ni gå in på Naturvårdsverkets hemsida och läsa mer om cisterner.länk till annan webbplats

Bygg- och miljönämnden i din kommun har tillsynsansvaret över Naturvårdsverkets bestämmelser.*

*Undantag gäller miljöfarliga A- och B-verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen. Särskilda villkor för förvaring av brandfarlig vara kan finnas i tillståndet.

Regler för bland annat tekniska krav på cisterner för brandfarliga vätskor samt hur de ska installeras finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2014:5). Se webbplatsen www.msb.se för mer information. Observera att andra föreskrifter gäller för skydd mot mark- och vattenföroreningar.

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har tillsynsansvaret över brandfarliga gaser och vätskor som förvaras i cisterner eller annan behållare.
Bygglov kan krävas för installation av en utomhuscistern, kontakta bygglovsenheten på kommunen för mer information.

 

När ska bygg- och miljöförvaltningen informeras?

Informera bygg- och miljöförvaltningen senast 4 veckor innan Du:

  • Installerar en cistern eller rörledningar i mark.
  • Installerar en cistern utomhus ovan mark som rymmer mellan 1-10 m³ och som rymmer diesel, eldningsolja eller spillolja. En inomhuscistern utanför ett vattenskyddsområde behöver inte anmälas.
  • Hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska eller installerar en cistern inom ett vattenskyddsområde.
  • Börjar använda en avställd cistern.
  • Använder en cistern som finns i marken, utomhus eller inom vattenskyddsområde och som inte tidigare har anmälts till bygg- och miljöförvaltningen.

För handläggningen tas en avgift ut i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa som för närvarande utgör 1700 kronor.

Regler vid installation, reparation och avställning

Vid installation av en cistern ska en installationskontroll utföras av ett godkänt kontrollorgan.

En revisionskontroll ska utföras vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rör eller slangdragningar har ändrats.

När cisternen tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Åtgärder ska även vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas. Lämpligen görs detta genom att påfyllningsrör och avluftningsanordning  tas bort. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på denna hantering. Cistern i mark bör tas upp och lämnas för skrotning. Sandfyllning av cisternen är normalt sätt ett sämre alternativ. Sandfyllning får endast ske efter klartecken från bygg- och miljöförvaltningen. Cistern som tagits ur bruk anmäls till bygg- och miljöförvaltningen.

Regler inom vattenskyddsområde

Alla nya cisterner inom vattenskyddsområden ska invallas. Befintliga cisterner som inte är invallade ska kontrolleras oftare, vilket innebär att det på sikt är lönsammare att invalla. Bygg- och miljöförvaltningen kan ställa krav på att cisternen invallas om det finns risk för vatten- eller markförorening, exempelvis om en dag- eller avloppsvattenbrunn finns nära cisternen.
Cisterner inom vattenskyddsområden ska märkas med en informationsskylt.

Regler utanför ett vattenskyddsområde

Om ingen risk för vatten- eller markförorening finns kan cisternen placeras på en plan yta där ett eventuellt läckage kan insamlas och omhändertas.
Bygg- ochmiljöförvaltningen kan dock alltid ställa krav på invallning om risk för vatten- eller markförorening finns. Om risk för påkörning av cistern föreligger måste ett skydd för detta anordnas.

Invallning och tankning

Invallningen ska rymma hela cisternens volym. Om flera cisterner finns inom samma invallning ska denna rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Invallningen ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i den. En invallning kan bestå av betong, plåt/stål eller vara dubbelväggig. I vanliga fall finns tak på utomhustankar för att undvika vatten inom invallningen.

Lämna 40 cm mellan cistern och vall för att kunna besiktiga cisternen.
Rörledningarna till en tank bör inte ligga i golvet eller i marken eftersom ett eventuellt läckage inte kan upptäckas.
Vid tankning från en cistern ska ytan vid tankområdet vara tät och möjliggöra uppsamling av spill.

Kontroll & besiktning

Hur ofta ska cisternen kontrolleras?
Kontrollintervaller:  

K-cistern utomhus   12 år               
K-cistern inomhus   12 år          
S-cistern utomhus    6 år      
K-cistern i mark      12 år     
S-cistern i mark       6 år    

K-cisterner utomhus
utan invallning inom vattenskyddsområde-6 år ( 1.) Löpande kontroll      

S-cisterner inomhus
utan invallning inom
vattenskydds-område   3 år ( 2.) Löpande kontroll     

K-cistern = Både cistern och rörledningar är korrosionsskyddade
S-cistern = Varken cistern eller rörledningar är korrosions-skyddade

1. Kan ökas till 12 år om tanken invallas och rörledningarna är korrosionsskyddade
2. Kan ökas till 6 år om tanken invallas och rörledningarna är korrosionsskyddade

För cisterner som frivilligt kontrollerats innan det fanns krav på återkommande kontroll kan kontrollrapporten från den besiktningen skickas in. Det nya kontrolltillfället räknas i sådant fall ifrån datumet för den kontrollen.

Vem får utföra en cisternkontroll?

Kontroll ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Ackrediterade kontrollorgan, företag godkända för att genomför kontrollerna, kan du få uppgift om hos Swedac, www.swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster du kan också titta på Gula sidorna under bl. a oljesanering och tankrengöring.

Kontrollrapport

Efter den återkommande kontrollen skriver kontrollorganet en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternen till dess att denna varaktigt tagits ur bruk. Kontrollrapporten ska kunna visas upp för bygg- och miljöförvaltningen vid begäran.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21