Plankarta för detaljplan, Åtteråsskolan i Smålandsstenar

Detaljplan för DEL AV ÅTTERÅS 19:298 M.FL. ÅTTERÅSSKOLAN I Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.

Granskningstiden för detaljplanen är 07 mars – 28 mars 2019

Under tiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhusets entré i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett informationsmöte på Torghuset i Smålandsstenar, tisdag 26 mars 2019 kl.18:30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 28 mars 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning PDF
PlankartaPDF

Utredningar

BullerutredningPDF
Geoteknisk undersökningPDF

Se en 3D-karta över områdetlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-06