granskning föp Smålandsstenar och Skeppshult är avslutad

Nu är granskningen av förslag till fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult avslutad.

Granskningtiden varade mellan 31 maj- 12 juli. Nu kommer synpunkterna sammanställas i ett granskningsutlåtande och eventuella ändringar efter synpunkter kommer redovisas.

Planförslaget går därefter till beslut för antagande i kommunfullmäktige. Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningen ska kommunen ställa ut förslaget på nytt innan det kan antas.

Nedan kan du hitta planförslaget som var ute på granskning. Inga utskick av tryckt material har gjorts och inga möten har hållits under granskningstiden.

PlanhandlingPDF

Karta 1 -strategiPDF

Karta 2 -hänsynPDF

Karta 3 -markanvändningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Följebrev
PDF

Planprocess med fyra steg, 1: framtagande av plan 2: samråd 3: granskning och 4: antagande

Nästa steg i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult är antagande.


Om planförslaget som varit ute på granskning

De största förändringarna i planförslaget efter samråd berör industriområdena, utredningsområden för nya vägar, bostadsområdena samt tydligare riktlinjeområden. Handlingen har också fått en ny struktur med tre plankartor, en vardera för strategi, hänsyn och markanvändning.

Smålandsstenar och Skeppshult är två tätorter i södra delen av kommunen och utgör en port in i kommunen söderifrån längs med väg 26, ån Nissan och järnvägen. Skeppshult har ca 350 invånare och Smålandsstenar ca 4550 invånare (2015). Utvecklingen går framåt och både befolkning och näringsliv växer. Närheten till grannregioner, vackra landskap längs med Nissan och på landsbygden samt regional infrastruktur ger goda förutsättningar för fortsatt positiv och hållbar utveckling för de båda orterna. De största utmaningarna är hög trafikbelastning genom orterna, att skapa förutsättningar för attraktiva boenden samt att hantera klimatförändringarna där skyfall och översvämningar är särskilt viktiga frågor i Smålandsstenar och Skeppshult.

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-08