Samråd Rasjön

Gislaveds kommun har för avsikt att bygga om utloppet i sjön Rasjön, Vaggeryds och Gislaveds kommun.

Bakgrund

Syftet med åtgärden är att nå ett naturligt vattenstånd, tillåta fiskvandring, främja en hållbar vattenreglering, samt att säkerställa vattenförsörjning för vattendraget Radan under hela året.

Under ett flertal år har mer eller mindre omfattande ändringar av utskovets utformning gjorts, med varierande resultat.

Kommunen ämnar ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen, i enlighet med 11 kap. miljöbalken.

Samrådsmöte

Samrådsmöte med sakägare, myndigheter och andra berörda kommer att hållas och utformas som ett öppet hus dit berörda är välkomna för att få information, lämna synpunkter och få möjlighet att ställa frågor om den planerade åtgärden i utloppet av Rasjön.

Plats: Idrottsföreningshuset Ekbacken i Bondstorp

Tid: Måndag 5 november 16.00-20.00

Framtaget samrådsunderlagPDF är en del i den aktuella tillståndsansökan om vattenverksamhet Gislaved kommun avser att söka, gällande nytt tillstånd för lagligförklaring våren 2019.

Lämnande av synpunkter

Synpunkter och kommentarer kan lämnas vid samrådsmötet 5 november eller skriftligen till:
johan.andersson@enviroplanning.se eller,
EnviroPlanning AB, Lilla Bommen 5 c, 411 04 Göteborg eller,
muntligen till Johan Andersson 070-650 39 53

Synpunkter och kommentarer ska vara oss tillhanda senast 23 november 2018.

Samrådstid

Samrådstiden är 22 oktober 2018 till och med 23 november 2018.

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-19