NaturreservatNatura 2000

Fegen 

Storlom. Foto: Lars Petersson.
Storlom. Foto: Lars Petersson.

Naturreservatet Fegen är skyddat för friluftslivet och för att bevara sjöns goda kvalitéer för fiskar och fåglar. Du är välkommen att njuta av det vackra landskapet och av sjön med sina många små öar och skär. Men tänk på att beträdelseförbud råder inom vissa tider och områden.

Sjön Fegen ligger i Gislaveds kommun, på gränsen mot Västra Götalands och Hallands län. Den är med sina knappa 24 kvadratkilometer en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Den ligger i en markant sprickdal och har ett största djup på hela 38 meter. Stränderna är till största delen steniga med en del kala berghällar. Men på några ställen, som till exempel vid Finnanäs och Sandvik, finns sandstränder.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och ge förutsättningar för den naturliga och artrika fiskfaunan, framförallt med inriktning på vårsiklöjan
 • bevara Fegen som en naturligt näringsfattig sjö med god vattenkvalité
 • bevara den för området karaktäristiska fågelfaunan, framför allt med inriktning på arterna storlom och fiskgjuse
 • bevara de värdefulla lövträds- och lövskogsområdena, och de till dem hörande arterna, som reglerats med förbud mot skogsbruk
 • ge goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet. 
 • bevara de inom området förekommande naturtyperna och arterna som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, i gynnsamt tillstånd.

Genom de varierade stränderna, många små öar och skär, grunda vikar och utstickande uddar skapas förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Den intressantaste av de många fiskarterna i sjön är den vårlekande siklöjan, som här finns i ett av mycket få kända bestånd i världen. Den vårlekande siklöjan är genetiskt skild från den vanliga höstlekande och är idag akut utrotningshotad. I sjön lever också minst 16 andra fiskarter, som sik, gös, björkna och bergsimpa.

Bland fåglarna i Fegen kan nämnas arter som havstrut, storskrake, drillsnäppa, fiskmås, fiskgjuse och storlom.

Flera arter fladdermöss är påträffade vid Fegen. Det finns gott om vattenfladdermus och sjön är den enda platsen i länet där den sällsynta arten dammfladdermus är påträffad.

Det omgivande landskapet är vackert, smått kuperat och till största delen klätt med barrskog. Här finns inte mycket bebyggelse men små ”öar” av odlingsmarker, våtmarker och småsjöar ligger här och var.

Var rädd om Fegen

I naturreservatet Fegen är det beträdnadsförbud inom vissa områden under vår och sommar.

Fakta

Beslutsår: 2010
Storlek: 2 075 hektar
Ägare: Privat
Kommuner: Gislaved, Svenljunga och Falkenberg.
Läge: Gislaveds kommun, på gränsen mot Västra Götalands och Hallands län
Naturtyp: Sjö och strandområde
Förvaltare: Västkuststiftelsen på uppdrag från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Det finns flera anordningar i naturreservatet, bland annat eldplatser och vindskydd.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. I naturreservatet är det förbjudet  för allmänheten att:

 • under tiden 1/4 - 31/7 färdas eller uppehålla sig inom de på bifogad karta angivna beträdnads-förbudsområdena. Förbudet skall dock inte utgöra hinder mot passage längs särskilt markerad led genom området kring Svinö-Vadö-Hallö. Förbudet gäller inte heller fastighetsägare som har fiskerätt i sjön Fegen
 • under tiden 1/4 - 31/7 på sjön Fegen framföra motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop
 • göra upp eld, tälta eller ställa upp husvagn, utom på platser som anvisats av förvaltaren tälta eller ställa upp husvagn i mer än två dygn i följd.

Dessutom är det inom rutade områden som markerats på bifogad karta, bilaga 2 A, förbjudet att:

 • färdas eller uppehålla sig under tiden 1 april – 31 juli.

Dessutom är det inom streckade områden som markerats på bifogade kartor förbjudet att:

 • framföra motorfordon eller cykla utanför befintliga vägar,
 • samla in mossor, lavar, insekter eller svampar, med undantag för matsvamp, samt gräva upp kärlväxter,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • skada eller göra åverkan på levande träd eller buskar.

Läs mer om vilka fiskeregler som gäller på fegenfiske.se 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakta oss

Joanna Stenback
Naturvårdsförvaltare
Skötselenheten
Joanna punkt Stenback snabela lansstyrelsen punkt se¤Joanna punkt Stenback snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236390

Karta Fegen

Get Microsoft Silverlight