INNEHÅLL

Mätbil ute på uppdrag

RH 2000 - byte till nytt höjdsystem

Den 22 april 2013 bytte Gislaveds kommun referenssystem i höjd till det nya nationella höjdsystemet RH 2000.

Varför byter vi höjdsystem?


  • Utbyte av data mellan olika aktörer på lokal nivå, men även regional och nationell, underlättas när man arbetar i ett gemensamt system. Projekt som går över kommungränsen blir lättare att hantera.
  • Genom att ansluta oss till det nationella höjdsystemet RH 2000 får vi för första gången ett enhetligt höjdsystem över hela kommunen.
  • Noggrannheten vid GPS mätning förbättras.

Vad är ett höjdsystem?

(Källa: Lantmäteriet)

När vi anger "höjd över havet" är det egentligen höjd över geoiden vi menar. Geoiden är alltid vinkelrät mot tyngdkraften. Med höjd över havet (H) avses alltså avståndet längs lodlinjen från den aktuella punkten till geoiden.

Ett höjdsystem består av ett antal, på marken väl markerade, så kallade fixpunkter. Varje fixpunkt är noggrant inmätt och representerar höjden i det aktuella höjdsystemet på den punkten. Höjdsystemet är också nära förknippat med ett antal parametrar som bland annat definierar höjdsystemets nollpunkt, hur beräkningen av höjderna har gått till och vilket år (epok) som höjderna är giltiga för. Höjdfixarna används sedan som utgångspunkter för att mäta höjdskillnader till andra objekt, som då kan höjdbestämmas. Sveriges nya nationella höjdsystem, RH 2000, blev officiellt 2005.


Du som arbetar med kartor och ritningar berörs

Du som arbetar med kartor och ritningar berörs av bytet, exempelvis en byggherre vid en bygglovsansökan eller en entreprenör på ett byggprojekt. Efter bytet av höjdsystem kommer all geografisk information från kommunen att levereras i RH 2000.

Att tänka på efter bytet

Var alltid uppmärksam på vilket höjdsystem som gäller för en viss handling. När man bygger har man ofta data från olika håll och olika tider; kartor, ritningar, utredningar och annat. Om dessa ligger i olika höjdsystem och man inte uppmärksammar det riskerar man att bygga fel och riskerar stora kostnader som konsekvens.

Kontrollera därför alltid uppgift om höjdsystem på alla handlingar där höjddata förekommer.

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-26