Soluppgång över Gislaveds centrum.

Information om ny sotningsupphandling

Gislaveds kommun kommer under hösten att göra en ny upphandling för sotning och brandskyddskontroll.

Orsaken är att det nuvarande avtalet är på väg att ta slut och kommunen har inte möjlighet att förlänga avtalet.

Upphandling genomförs enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och beräknas vara färdig innan årets slut.

Hur påverkar ett nytt avtal mig som fastighetsägare?

Ett nytt avtal ska inte påverka dig som fastighetsägare när det gäller kvalitén på sotning och brandskyddskontroll. Du kan känna dig trygg i att brandskyddskontroll och sotning, även efter nytt avtal är tecknat, håller minst samma kvalité som förut och att den utförs lika ofta som förut.

Beroende på vem som vinner upphandlingen kan det däremot bli ett annat företag än tidigare som sotar din fastighet.

Genom att göra en ny upphandling konkurrensutsätts de båda tjänsterna; sotning och brandskyddskontroll. Det innebär att kommunen utan att tumma på kvalitén kan få ett bättre pris än idag, vilket gynnar dig som fastighetsägare.

Vad är sotning?

Man kan säga att sotning är själva rengöringsmomentet där rökkanaler rengörs, i exempelvis småhus. Sotning innebär också rengöring av vissa imkanaler, bland annat på restauranger.

Syftet med sotning är att regelbundet rengöra kanalerna från sot eller andra avlagringar som kan börja brinna. Genom att sota med jämna mellanrum blir också anläggningen mer energieffektiv. Hur ofta en anläggning ska rengöras är fastställt i kommunens sotningsfrister. Med frister menas tidsintervall. Du kan läsa mer om frister lite längre ner i texten.

Vad är brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och innebär att man kontrollerar att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Vad är frister?

Frist är enkelt uttryckt ett tidsintervall. För sotning har kommunfullmäktige bestämt frister för hur ofta vissa anläggningar ska sotas. Vissa vedpannor ska exempelvis sotas tre gånger per år medan andra anläggningar bara ska sotas en gång per år.

När det gäller brandskyddskontrollen så är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bestämmer fristerna, dessa kan alltså inte kommunen påverka.

Varför bestämmer kommunen vem som ska sota hemma hos mig?

En kommun har enligt lagen om skydd mot olyckor ett ansvar för att sotning och brandskyddskontroll sker på de anläggningar där det behövs.

På samma sätt som i de allra flesta andra kommuner i Sverige, har inte heller Gislaveds kommun anställda sotare. Istället har vi valt att köpa denna typ av tjänst från privata företag.

Målet med upphandlingen är att få en hög kvalité på tjänsten som möjligt, så att brandskyddet blir så bra som möjligt för dig som fastighetsägare. Det går även anta att kommunen kan få ett bättre pris än om varje enskild fastighetsägare själv skulle ordna med denna typ av tjänst.

Det går att ansöka om egen sotning

Om du själv vill rengöra din anläggning eller vill anlita en annan behörig entreprenör för rengöringen, så finns det möjlighet för fastighetsägaren, enligt lag. I sådana fall ansöker man om medgivande för egensotning.

Det är räddningstjänsten som tar emot denna typ av ansökan, och i varje enskilt fall beslutar att godkänna eller avslå den.

När det gäller brandsskyddskontroll går det däremot inte att ansöka om att någon annan än kommunen eller kommunens entreprenör utför den. Det beror på att brandskyddskontroll räknas som myndighetsutövning och lagen om skydd mot olyckor medger inte att denna typ av kontroll får utföras av någon annan.

Måste min imkanal i villan/lägenheten rengöras?

Nej, det finns inget lagkrav på att imkanaler i småhus och lägenheter ska rengöras. Däremot rekommenderas regelbunden rengöring i småhus och lägenheter för att imkanalen ska fungera som det var tänkt när huset byggdes. Denna rengöring är alltså frivillig men bör ses som en del i det regelbundna underhållet av huset.

Är det vanligt med bränder relaterade till skorstenar och eldstäder?

Ja. Under åren 2009-2013 var soteld den vanligaste brandorsaken i villa/rad/parhus i Sverige (Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Därför är regelbunden rengöring och brandskyddskontroll tillsammans med rätt handhavande av eldningsanläggningar viktigt för att minska antalet bränder. På www.eldaratt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur du eldar säkert i din anläggning.

Varför måste ni göra en upphandling?

Svaret är egentligen ganska enkelt. Alla företag ska ha samma chans till att sälja tjänster och varor till en kommun. Det betyder att kommunen inte får köpa tjänster och varor hur som helst och från vem som helst. Först måste kommunen ha ett avtal med företaget. Och innan man skriver ett avtal måste man först gjort en upphandling.

Hur fungerar en upphandling?

När kommunen vill köpa varor eller tjänster, måste först en upphandling genomföras, enligt lagen om offentlig upphandling. Den lagen förkortas LOU.

I upphandlingsunderlaget sätter kommunen upp ett antal mål och krav som företaget bör eller måste kunna uppfylla för att få bli leverantör till kommunen. Sådana krav handlar till största delen om kvalitén på produkten eller kompetensen hos den som utför tjänsten man vill köpa. Kraven kan även handla om andra saker som kommunen ska ta hänsyn till, exempelvis hur leverantören arbetar med miljöfrågor.

När kommunen bestämt alla krav går upphandlingen in i anbudfasen. Då kan alla företag som önskar, skicka in anbud på upphandlingen och är därmed med och ”tävlar” om avtalet.

Först efter att tiden för att skicka in anbud gått ut, öppnas alla inkomna anbud, innehållet kontrolleras och jämförs med varandra. Slutligen väljer man det anbud som uppfyller alla kommunens krav och är bäst utifrån de kriterier som kommunen ställt på leverantören.

Frågor eller funderingar?

Har du några frågor eller funderingar kring sotning och brandskyddskontroll i Gislaveds kommun kan du kontakta:

Johan Rönmark, Enhetschef, telefon: 0371-827 16
Johan Nilsson, ställföreträdande brandchef, telefon: 0371-827 03

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-07