danselever från Gislaveds Dansstudio

Kvällen bjöd på bland annat dans med elever från Gislaveds Dansstudio.

Priset går till...

Under måndagskvällen uppvaktades såväl ett antal politiker som årets pristagare och stipendiater.

Vem fick egentligen årets arkitekturpris, eller kulturstipendium, eller miljöpris?

Gislaveds kommun delar varje år ut ett antal priser och stipendier. Alla pristagare uppmärksammas i samband med årets sista kommunfullmäktige.

Under måndagskvällen samlades därför alla pristagare i kommunhusets ljushall, där det bjöds på julmat, levande musik och dansuppvisning. På plats fanns även kommunfullmäktiges ledamöter. Ett antal avgående ledamöter och nämndsordföranden, samt politiker som varit med i 25 år, avtackades också under kvällen.

Nedan kan du se vem som fick vilket pris.

Kulturstipdendiaterna Madeleine Jonsson och Felicia Rivera Cetre.

Kulturstipdendiaterna Madeleine Jonsson och Felicia Rivera Cetre.

Kulturstipendium 2014

Kulturstiendiet utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär. Årets stipendiater är:

Felicia Rivera Cetre

Felicia går sitt första år på Balettakademiens Dansarutbildning. Stipendiet är att stöd till omkostnader i samband med utbildningen.

Madeleine Jonsson

Madeleine går sitt andra år på London Contemporary Dance School. Stipendiet är att stöd till omkostnader i samband med utbildningen.

Årets kulturpris tilldelas danspedagogen Andrea Donoso Lillo.

Årets kulturpris tilldelas danspedagogen Andrea Donoso Lillo.

Kulturpriset 2014

Delas ut som erkänsla för gjorda insatser inom Gislaveds kommuns kulturliv.Kulturstipendiet och kulturpriset kan delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan. Kulturpriset 2014 tilldelas:

Andrea Donoso Lillo

Motivering: Andrea Donoso Lillo har med stor professionalism, ett glödande engagemang och övertygelsen om barns och ungdomars rätt att få uttrycka sig genom dans, byggt upp dansverksamheten i Gislaveds Dansstudio och på Gislaveds gymnasium. Verksamheten präglas av glädje, hög pedagogisk nivå och kärlek till dansen. Genom Andrea Donoso Lillos arbete har dansen kommit att bli en del av Gislaveds kommuns kulturella identitet.

Carsten Roat får 2014 års miljöstipendium.

Carsten Roat får 2014 års miljöstipendium.

Miljöstipendium 2014

Stipendiet är på 10 000 kr och är avsett att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Stipendiet kan utdelas till enskilda personer, skolklasser, organisationer, markägare eller företag inom kommunen. Årets miljöstipendium tilldelas:

Carsten Roat

Motivering: Att göra Gislaveds kommun mer energisnål och mindre klimatpåverkande är en stor utmaning.  För att lyckas krävs att enskilda personer tar ställning och egna initiativ.  Vi behöver de som går före och visar på andra vägar än de som vi ibland slentrianmässigt väljer. Carsten Roat är en sådan person. Hans ställningstagande att under 25 år, i ur och skur, använda cykeln som transportmedel är ett miljöinitiativ i det tysta som är väl värt att uppmärksamma med Gislaved kommuns miljöstipendium.

Representanterna från de fyra föreningarna som tillsammans skapat projektet "Hitta Ut" i Gislaveds kommun.

Folkhälsopriset 2014 delas i år ut till de fyra föreningarna för OK Gisle, Anderstorp OK, OK Vivill och Burseryds IF för deras gemensamma projekt "Hitta Ut" i Gislaveds kommun. På bild Geir-Inge Folkestad, Anders Kemper, Marcus Josefsson och Jan Turesson.

Folkhälsopriset 2014

Ett folkhälsopris instiftades av folkhälsorådet år 2005 i syfte att uppmärksamma gott arbete inom folkhälsoområdet i kommunen. Priset delas ut till en individ, organisation, förening eller nätverk som gjort en långsiktig och viktig insats för att främja folkhälsan.

Projektet "Hitta Ut"

Bakom projektet Hitta Ut står föreningarna OK Gisle, Anderstorp OK, OK Vivill och Burseryds IF.

Motivering: Genom ideellt arbete skapar föreningarna OK Gisle, Anderstorps OK, OK Vivill och Burseryds IF möjlighet för alla till enkel och gratis fysisk aktivitet utifrån sin egen ambitionsnivå. Projekt ”Hitta Ut” ligger i tiden, lockar till kontinuerlig rörelse och innebär spänning. Projektet bidrar också till att upptäcka nya platser i närmiljön. På så vis bidrar föreningarna till ökad folkhälsa.

Årets arkitekturpris går till mötesplatsen Glashuset i Gislaved.

Årets arkitekturpris går till mötesplatsen Glashuset i Gislaved. I mitten fastighetschef Mikael Fröler som tillsammans med Johnny Grauengaard och Jona Valsdottir från BSV arkitekter och Ingenjörer.

Arkitekturpriset 2014

Gislaveds kommun har instiftat en utmärkelse för god arkitektur. Utmärkelsen delas ut i form av en bronsplakett att fästa på aktuell byggnad eller motsvarande, och är formgivet av Gislavedsbördige designern inredningsarkitekt SIR/MSA Olle Andersson.

Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Utmärkelsen kan också tilldelas ett bidrag till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett samt diplom.

Glashuset, Gislaved

Motivering: Glashuset ligger väl inpassat mellan de stora träden och bildar fond mot öster inom Gisleområdet. Byggnadens glaspartier löser upp gränsen mellan ute och inne, reflekterar den omgivande grönskan och för in växtlighet och ljus i entrérummet. De skarpa linjerna i fasaden, de lekfulla ”dansande” röda stålpelarna och den tunga takgesimsen beskriver väl förhållandet mellan bärande och buret. Materialen på byggnadens utsida följer med in på insidan och de ruffa betongytorna gjutna i träform skapar livfulla texturer på byggnadens in- och utsida. Enkla rena material, tydliga konturer och former samt uttrycksfull färgsättning bidrar till att ge byggnaden ett kraftfullt, lockande och inbjudande uttryck.

Glashuset utgör ett gott exempel på samtida arkitektur och speglar genom sin utformning dagens trender på ett uttryckfullt och framåtsyftande sätt. Glashuset är en märkesbyggnad inom Gisleområdet och kan, ur ett arkitektoniskt och estetiskt hänseende, ses som en av de främsta offentliga byggnaderna som uppförts i Gislaved under de senaste tio åren.

Hedersomnämnande

Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun delar i år ut det arkitektoniska hedersomnämnandet till Trafikbron över Nissan vid väg 27, Gislaved.

Motivering: En säregen och i trafiklandskapet vackert inpassad bågbro över Nissan med två bågvalv av trä. En ovanlig konstruktion unik på det nationella planet. Den rödfärgade bron utgör ett viktigt landmärke och markör för Nissan vid färd på nya sträckningen av väg 27 öster om tätorten Gislaved. Bågbron är inspirerad av den gamla järnvägsbron över Nissan i centrala Gislaved och utgör således ett fint exempel på hur ny infrastruktur kan knyta an till, och inspireras av, äldre infrastruktur.

tre anställda blev premierade av barn- och utbildningsnämnden.

Gunilla Wilk Ivarsson, Jennie Rumin och Lena-Carina Eriksson blev premierade av barn- och utbildningsnämnden.

PREMIERING AV PERSONALINSATSER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Insatserna kan gälla pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser m.m. och all personal anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen kan nomineras.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser tre pristagare varje år. Total prissumma är 15 000 kr.

Gunilla Wilk Ivarsson, Gullviveskolan och Sörgårdsskolan

Gunilla har gjort ett fantastiskt arbete med elever i åk 6 på Gullviveskolan och Sörgårdsskolan. Genom att visa dem hur barn i Indien saknade tillgång till skola och lärande har hon fått barnen att samla in pengar och möjliggöra ett skolbygge i Indien. Projektet började 2013 med elever på Gullviveskoaln som samlade in 40.000 kr. Det blev en skola för 53 elever i åldern från 3-7 år. Eleverna är både pojkar och flickor och kommer från landsbygden där det tidigare inte funnits någon skola. Projektet har gått vidare med eleverna på Särgårdsskolan för att kunna bygga 2 klassrum till.

Gunillas projekt är helt i linje med skolans styrdokument:

  • Alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.
  • Utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
  • Ha ett internationellt perspektiv för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.

Jennie Rumin, Gislaveds Gymnasium

Jennie arbetar som lärarassistent ett av introduktionsprogrammen på Gislaveds Gymnasium, kallat Linden. Till Linden kommer elever som av olika anledningar saknar mål och mening med sina liv. De har inte sällan under sin grundskoltid blivit illa behandlade, glömda, undanskuffade och felaktigt bemötta av en vuxenvärld som svikit dem. Jennie Rummin är en naturbegåvning att ta sig an skolskadade barn och ungdomar. Efter drygt 15 år på Linden har hon finstämt sina instrument så pass att hon numera behärskar hela orkestern. Utan Jennie, inget fungerande Linden. Hon är samtalspartnern till alla som vistas på Linden, både på djupet och ytan.

Jennie är lärarassistenten som ställer upp för elever som behöver assistens i sina studier. Hon ställer upp med att hämta Lindens elever, bestämma tider och mötesplatser med föräldrar, soc och BUP och inte minst att ringa och väcka dem som försovit sig. Hon är den som ser till att Lindens barn inte förvaras, de utbildas och fostras helt i enlighet med vårt gemensamma uppdrag.

Lena-Carina Eriksson, Ölmestadskolan

Lena-Carina är inte lärare i grunden utan behandlingspedagog. Detta är en grund som kommer väl till pass i hennes arbete med elever i behov av särskilt stöd och de elever som har det tufft socialt. Hon är mästare på att bemöta alla olika människor och få alla att känna sig bekväma i situationer som kan upplevas jobbiga. Ofta är det svår problematik kring de elever som Lena-Carina får jobba mest med, och man måste vara uthållig i arbetet kring eleverna. Lena-Carina är duktig på att få ihop ett nätverk kring eleverna och deras familjer.

Om man ser till vad skolan får av Lena-Carina så är det stort engagemang, ett outsinligt driv att få eleverna på banan igen, ett bemötande som får andra att tänka till innan man dömer en annan människa. Även elever som fungerar bra i skolan har stor nytta av LenaCarina, hon har alltid en stund över att lyssna och vägleda.

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-16