Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Dialoger kring mat och måltider

Många var med när dialoger för den nya gemensamma mat- och måltidspolicyn genomfördes.

En ny mat- och måltidspolicy som tydligt ska ange inriktningen för måltiderna inom skola, vård och omsorg och dess restauranger tas just nu fram inom kommunen.

För att samla in material för policyn genomfördes brukar- och intressentdialoger i december. Sammanställningen tillsammans med övrigt underlag som samlades in i samband med dialogerna är ett viktigt material att också använda i övrigt utvecklingsarbete för måltiderna inom kommunens verksamheter.

Först genomfördes fokusgrupper med brukare och personalgrupper inom berörda verksamheter inklusive elever, omvårdnadspersonal, medicinskt ansvarig sjuksköterska, pedagoger, skolsköterskor och kockar samt livsmedelsinspektörer.

Därefter samlades inbjudna föräldrar, representanter från föreningar som ingår i de kommunala råden för funktionshinder och pensionärer. Deltog gjorde också några föreningar som representerar motsvarande målgrupper men som inte ingår i de kommunala råden, samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Diskussionerna fördes i så kallade bikupor.

För att få ytterligare bredd i dialogen genomfördes även fokusgrupper för gäster och boende på Mariagården och boende på Vitsippan inom vård och omsorg.

Intervjuer och enkäter har genomförts med brukare inom funktionshinder och stöd, barn i förskola och brukare i ordinära boenden med matdistribution.

Resultatet av dialogformerna har sammanställts i bifogad rapport. Som bilaga finns den enkät som rapporten hänvisar till. Båda dokumenten hittar du i länkarna till höger.

Sidan uppdaterades senast: