Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Sonja Sävås och Mats Spånberg.

Ny skolorganisation tas fram

Arbetet med att införa den förändrade skolorganisationen som beslutades i juni har startat och en projektledare är utsedd.

Den 20 juni 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden att införa en förändrad skolorganisation för ökad likvärdighet, högre måluppfyllelse och social hållbarhet. Beslutet innebär att till höstterminen 2017 blir nuvarande F-6-skolorna i Gislaved och Smålandsstenar F-3- samt 4-6-skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen har startat arbetet genom att sätta en tidplan och utse en projektledare, Sonja Sävås. Sonja Sävås är idag rektor på Sörgårdsskolan och har 20 års erfarenhet som rektor i kommunen. Under åren har hon deltagit i flera olika projekt som exempelvis mer ekologisk mat i skolorna, ny läroplan Lgr11 och införandet av lokal pedagogisk planering. Projektledarskapet kommer att fortsätta även under läsåret 2017/2018 för att säkerställa att förändringen genomförs på bästa sätt.

- Sonja Sävås har stor och lång erfarenhet av skolverksamhet. Tillsammans med hennes kunskap om Gislaveds kommun kommer det att ge en trygg grund för det spännande och utmanande arbetet, säger Mats Spånberg, barn- och utbildningschef.

En arbetsgrupp på varje ort

Till projektet har det bildats en arbetsgrupp i Gislaved och en i Smålandsstenar med rektorer, teamchefer, utvecklingsledare samt representanter från berörda skolor och fritidshem. Till att börja med kommer man att arbeta mycket med logistiken kring lokaler, flöden och tillgänglighet samt inventera den kompetens som finns hos personalen idag. Och att dela med sig för att lära av varandra och ta med sig de bästa exemplen in i den nya organisationen.

Utöver arbetsgrupperna knyts även expertkompetens till projektet. Exempelvis representanter från personalenheten, fastighetsförvaltningen, tekniska kontoret och kunniga inom kök och skolskjutsverksamheten. Elevråden kommer också att få berätta hur de tar sig runt i samhällena för att undersöka om nya gång- och cykelvägar behöver byggas.

Personal, elever och föräldrar kommer att informeras om arbetet allt eftersom.

- Att få vara projektledare känns spännande. Jag vill att alla elever ska få med sig bra kunskaper från skolan och här har jag möjlighet att påverka. Att personalen känner sig trygg och har en stor vilja till att få det här riktigt bra och att vi har erfarna rektorer på alla skolorna gör förutsättningarna väldigt goda, säger Sonja Sävås.

Forskare kopplas till projektet

För att få en neutral bild av arbetet har kontakt tagits med universitet och högskolor. Tanken är att engagera en forskare som kan följa genomförandet av förändringen och titta på vilka konsekvenser det får.

Tidplan

September 2016

Projektplanen har presenterats för personal på berörda skolor och fritidshem. Inom kort ska även förskolepersonal och alla föräldrar få information.

Höst 2016

Fokus läggs på det undervisande arbetet för att utveckla bättre metoder som ska leda till bättre resultat. Personalens önskemål kring vilken skola man vill arbeta på ska kartläggas utifrån behörighet.

Januari 2017

Gemensam kompetensutveckling för personal på berörda skolor och fritidshem.

Vår 2017

Under tidig vår 2017 kommer det att vara klart vilken personal som ska arbeta på respektive skola för att eventuell nyrekrytering ska kunna starta under mars.

Planering av vilka elever som ska gå i respektive klass görs under april.

Under våren sker även planering, beslut och åtgärder kring eventuella förändringar av lokalerna.

Juni 2017

Möbler och annat material flyttas till sin nya plats.

Augusti 2017

Den nya skolorganisationen börjar gälla.

Tre huvudutgångspunkter till förändringen

Utredningen som ligger till grund för beslutet har fokuserat på skolreformernas inriktning och skolforskning som sätter fokus på viktiga förbättringsområden. Förändringen av skolorganisationen ska ge ett bättre skolresultat och utgår ifrån tre huvudutgångspunkter:

  • Den nya organisationen ökar förutsättningarna för att skapa fokus på läroplanens inriktning inom respektive stadienivå. Fler pedagoger inom respektive skola kommer att ha utbildning och erfarenhet av undervisning och lärande utifrån elevernas utvecklingsbehov.
  • Förslaget ökar förutsättningarna för kollegialt lärande kring elevernas utvecklingsbehov och stärker flexibiliteten samt förbättrar möjligheten till en mer varierad och utvecklad undervisning.
  • Genom förslaget uppnås också en mer blandad elevsammansättning. Det ger elever med annat modersmål än svenska fler möjligheter att utveckla och fördjupa det svenska språket.

Förändring skolor och upptagningsområden

F-6-skolorna i Gislaved blir två F-3-skolor, Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan, och en 4-6-skola, Gullviveskolan. F-6-skolorna i Smålandsstenar blir en F-3-skola, Åtteråsskolan, och en 4-6-skola, Villstadskolan.

Upptagningsområden

Gislaved Sörgårdsskolan omfattar området väster om Nissan, söder om Trädgårdsgatan, samt Trasten och Lundegårdsområdet. Gyllenforsskolan omfattar området öster om Nissan samt området norr om Trädgårdsgatan/Trasten och elever från landsbygden. Gullviveskolan omfattar hela Gislaveds tätort med omgivande landsbygd.

Smålandsstenar Smålandsstenar med omgivande landsbygd utgör Åtteråsskolans upptagningsområde för årskurs F-3 och Villstadskolans upptagningsområde för årskurs 4-6

 

Sidan uppdaterades senast: