Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Rådet för social hållbarhet har haft sitt första möte. Övre raden från vänster: Amanda Johansson, utvecklingsledare, Leif Österlind, Gislaved Näringsliv AB, Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen, Tomas Klug, Kriminalvården, Malin Aronsson, kommundirektör, Håkan Boberg, Polismyndigheten, Anita Ström, Folkuniversitetet, Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen. Undre raden från vänster: Malin Larsson, utvecklingschef, Maria Haveland, Region Jönköpings län, Susanna Hansson Öberg, Smålandsidrotten, Åsa Dahlqvist, verksamhetschef Vårdcentralen Bra Liv i Smålandsstenar, Marie Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Ahmad Kassem, Gislehälsan AB och Gordana Jakupovic, Vårdcentralerna Bra Liv Gislaved och Anderstorp.

Uppstart för arbetet med social hållbarhet

Ny samarbetsform kring frågor som rör folkhälsa, mänskliga rättigheter, trygghet och integration har startat.

För att kunna arbeta långsiktigt och mer effektivt med frågor kring folkhälsa, mänskliga rättigheter, trygghet och integration kommer vi att arbeta på ett nytt sätt framöver. Tidigare drevs varje fråga för sig. Genom att nu samla frågorna i ett Råd för social hållbarhet ökar möjligheten att hjälpas åt och gemensamt arbeta för en socialt hållbar kommun.

I rådet ingår förutom några av kommunens politiker och tjänstemän även representanter från Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet, Försäkringskassan, AB Gislavedshus, Gislaved Näringsliv AB, Gislehälsan AB, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Polismyndigheten, Region Jönköpings län med regionala och lokala representanter samt Smålandsidrotten.

- Det känns väldigt roligt att vi får en möjlighet att lyfta upp de här viktiga frågorna och att vi kan göra det tillsammans med så många andra betydelsefulla samhällsaktörer, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Viktigt med samarbete

Rådet har haft sitt första möte. För att ge alla deltagare en gemensam bild att utgå ifrån presenterades en kartläggning över hur det ser ut i kommunen när det gäller bland annat hälsa, utbildning, trygghet och ekonomiska förutsättningar. Amanda Johansson, utvecklingsledare, berättar att möjligheten för att arbetet ska lyckas ökar när så många olika verksamheter arbetar med frågorna tillsammans och bidrar med olika nätverk.

- Alla såg samarbetet som väldigt viktigt, både i sina respektive roller men också för att skapa så bra förutsättningar för individen som möjligt. En socialt hållbar utveckling är nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Amanda Johansson.

Rådets uppdrag är att leda och styra arbetet med social hållbarhet utifrån de olika verksamhetsområdena som ingår i rådet. Nästa steg är att hitta en struktur för arbetet och vilka frågor som ska prioriteras. Det kommer sedan att drivas olika projekt beroende på vad som prioriterats.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle betyder exempelvis att alla människors grundläggande behov tillgodoses, att de mänskliga rättigheterna följs, att alla människor inkluderas oavsett utbildning, inkomstnivå, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, social status, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Kommunens tjänster i ett socialt hållbart samhälle ska vara generella men särskilt ta hänsyn till de grupper som har störst behov.

Sidan uppdaterades senast: