Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Gitarrorkestern spelar.

Musikskolans gitarrorkester inledde kvällen med musik under ledning av Bernt Lundgren.

Uppvaktning av pristagare och stipendiater 2016

Vem fick årets priser och stipendier? Under torsdagskvällen uppvaktades ett antal personer.

Varje år delar vi ut ett antal priser och stipendier. Alla pristagare uppmärksammas i samband med årets sista kommunfullmäktige. Under torsdagskvällen samlades därför alla pristagare i kommunhusets ljushall, där det bjöds på julmat, musik, dansuppvisning och teater. På plats fanns även kommunfullmäktiges ledamöter. Politikern Bo Kärreskog (S) avtackades också under kvällen.

Bo Kärreskog avtackas.

Bo Kärreskog tackas av efter 40 år inom politiken. Från vänster: Inga-Maj Eleholt (C), 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, Bo Kärreskog, Ylva Samuelsson (S), 1:e vice ordförande kommunfullmäktige och kulturnämndens ordförande, samt Niclas Palmgren (M), kommunfullmäktiges ordförande och kommunalråd för näringslivsfrågor.

Kulturstipendium 2016

Kulturstipendiet utgår i form av ett bidrag på 10 000 kr för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden såsom litteratur, musik, konst och konsthantverk, film, foto, teater, dans eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär, utöver ovanstående verksamheter, även bildningsverksamhet, hembygdsvård, museiverksamhet, natur- och byggnadsvård. Kulturstipendiet 2016 tilldelas:

Annie Johansson, Anderstorp

Annie är född och uppvuxen i Anderstorp. Under sin uppväxt har Annie varit deltagare i kulturförvaltningens teaterverksamhet, i dag kallad Scenverkstan och Gislaveds dansstudio. Annie är också medlem i Anderstorps Teaterförening. Efter avslutade studier vid Gislaveds gymnasium fortsatte studierna vid teaterlinjen på Fridhems folkhögskola. Sedan höstterminen 2016 studerar hon internationell kulturprojektledning vid Kulturverkstan i Göteborg. Annies mål med utbildningen är att vässa och bredda sina kunskaper, lära sig att finansiera och genomföra kulturprojekt samt utvecklas som ledare. Kulturstipendiet ges som stöd till Annie Johanssons fortsatta studier till Internationell kulturprojektledare.

Annie Johansson får kulturstipendiet 2016.

Kulturstipendiet 2016 går till Annie Johansson. Från vänster: Niclas Palmgren, Annie Johansson, Ylva Samuelsson och Maria Alexiusson, bibliotekschef.

Kulturpriset 2016

Kulturpriset delas ut som erkänsla för gjorda insatser inom kommunens kulturliv. Det delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan. Kulturpriset 2016 tilldelas:

Irene och Ove Friberg, Gislaved

Det talas sällan om eldsjälar när det kommer till litteratur och litteraturspridning. Årets kultutpristagare kan sannerligen kallas för litteraturens eldsjälar. De är genuina bokälskare vars drivkrafter är den egna läslusten, viljan att sprida litteratur och att värna boken. Sedan 25 år tillbaka driver de antikvariatet Bokgrottan i Gislaved, som har utvecklats till ett litterärt vattenhåll för litteraturälskare och litteratursökare. Det finns de som menar att Bokgrottan är ett av Sveriges främsta antikvariat. Utbudet i Bokgrottan är brett. Här finns något för alla smakriktningar inom både skönlitteratur och facklitteratur. Många är de som har kommit till Bokgrottan med fyllda boklådor när deras anhöriga har gått bort. Böckerna har ju älskats av någon och är därför svåra att slänga. Irene och Ove tar emot boklådorna och de böcker som inte får plats i den egna verksamheten skänks till Second Hand. På så vis förlängs bokens liv och fler får möjlighet att uppleva dess mysterier. Bokgrottan har också satt Gislaved på kartan lång utanför kommungränsen genom kunder i Ryssland, Japan, Spanien och i de Nordiska länderna.

Irene och Ove Friberg tar emot kulturpriset.

Kulturpriset 2016 går till Irene och Ove Friberg. Från vänster: Niclas Palmgren, Irene Friberg, Ove Friberg, Ylva Samuelsson och Maria Alexiusson.

Miljöstipendium 2016

Miljöstipendiet på 10 000 kr är avsett att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Stipendiet kan utdelas till enskilda personer, skolklasser, organisationer, markägare eller företag inom kommunen. Miljöstipendiet 2016 tilldelas:

Madelaine Kastberg, Gislaved

Att använda sig av gröna strategier inom näringslivet är en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. Madelaine Kastberg har i sitt examensarbete vid Linnéuniversitetet studerat vilka de viktigaste drivkrafterna är för utveckling av gröna strategier inom plastföretagen i GGVV-regionen. Genom att bland annat belysa hur och varför företagen utvecklar sin energi- och materialhushållning, synliggörs viktiga samband mellan företagens effektiviseringsåtgärder och deras miljöarbete.

Eftersom examensarbetet utgör både en värdefull kartläggning av pågående miljöarbete i regionens företag och ger indikationer på hur det skulle kunna stimuleras ytterligare, är arbetet väl värt att belöna med Gislaveds kommuns miljöstipendium.

Madelaine Kastberg får pris.

Miljöstipendiet går till Madelaine Kastberg. Från vänster: Niclas Palmgren, Bengt-Göran Eriksson, kommunekolog, Madelaine Kastberg och Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Turismstipendium 2016

Turismstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning, fria studier eller för att uppmuntra och stödja projektinsatser av nyskapande karaktär. Utöver dessa verksamheter kan stipendiet även uppmuntra bildningsverksamhet, landsbygdsutveckling, museiverksamhet och entreprenörsanda. Turismstipendiet delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun. Behöriga till turismstipendiet är även grupper, föreningar, organisationer eller företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens besöksnäring. Turismstipendiet 2016 tilldelas:

Louise Moberg, Burseryd och Jessica Kesak, Göteborg

Genom ett väl utfört examensarbete på Linnéuniversitetet har Louise Moberg och Jessica Kesak påvisat hur social och ekonomisk hållbarhet kan främjas av besöksnäringsutveckling.

Turismstipendiet delas ut till Louise Moberg och Jessica Kesak.

Årets turismstipendium går till Louise Moberg och Jessica Kesak. Från vänster: Niclas Palmgren, Jessica Kesak, Louise Moberg, Karin Torstensson, turismstrateg och Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

Arkitekturpriset 2016

Gislaveds kommun har instiftat en utmärkelse för god arkitektur, Arkitekturpriset. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Utmärkelsen kan också tilldelas bidrag med god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran. Arkitekturpriset 2016 tilldelas:

Villabyggnation på Tokarp 2:5, Anderstorp

Byggherre: Fredrik Idin
Ansvarig arkitekt: Erling Gustavsson

Arkitektritad villa vid Bråarpasjön.

Villan på Tokarp 2:5 får Arkitekturpriset 2016.

Byggherren och dennes arkitekt har på en fin sjötomt vid Bråarpasjön i Anderstorp uppfört en uttrycksfull och variationsrik paradvilla. Det ståtliga bostadshuset ligger upphöjt på en våningshög naturstenssockel som är omgärdad av en omsorgsfullt gestaltad trädgård. Arkitekturstilen kan närmast härledas till en slags eklektisk nationalromantisk stil som hämtar sitt uttryck i en blandning av svensk nationalromantik, amerikansk New England och traditionell engelsk cottage-stil. Byggnaden domineras av det rustika vasstaket och den bruna stående träfasaden som kombineras med svarta stålsmiden, trärena detaljer, vitmålade foder och naturstensmurar. Taket samspelar på ett spännande sätt med de omfattande sockelmurarna av gulaktig sandsten och granit. Den romantiska grundidén blandas upp med moderna inslag som stora glaspartier, vitmålade fönster och foder och stora exklusiva entrépartier i ek. Byggnaden i Tokarp utgör ett särskilt gott exempel på hur ett bostadshus kan gestaltas i en blandning av olika stilar och tidsepoker.

Hedersomnämnande

Bygg- och miljönämnden har i år beslutat att utdela två hedersomnämnande:

Bruksvillan 1, Gislaved

Bruksvillan i Gislaved får ett av årets hedersomnämnanden.

Bruksvillan i Gislaved får ett hedersomnämnande.

Byggherren har på ett medvetet och initiativrikt sätt bidragit till att rädda, bevara och utveckla ett av kommunens absolut viktigaste kulturarv. Bruksvillan på Gyllenfors förföll under 00-talet och drogs med ständiga problem med att få bärkraftiga och fungerande verksamheter. Genom byggherrens och dennes arkitekts medvetna arbete har Bruksvillan nu återfått många av sina gamla kvalitéer. Byggnaden är totaltrenoverad och dess klassicerande fasad ståtar återigen på kullen i Bruksvillan park med sin symmetriska uppbyggnad, de prydliga utsmyckningarna och stora luftiga fönsterpartier. Innehållet i byggnaden är anpassat efter dagens behov och krav och består nu av fyra rymliga lägenheter och med plats för en restaurang. Renoveringen av Bruksvillan utgör ett särskilt gott exempel på hur en kulturhistoriskt viktig byggnad kan återfå sin forna glans och karaktär. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att Bruksvillan och dess byggherre Marcus Kyllenbeck och ansvarig arkitekt Lennart Grandelius tilldelas ett hedersomnämnande 2016

Växthus, Hedenstorp 1:17 i Gislaved

Växthuset på Hedenstorp 1:17, Gislaved får ett hedersomnämnande.

Växthuset på Hedenstorp 1:17, Gislaved får ett hedersomnämnande.

Med känsla för det byggda och med stor kreativitet har byggherren själv designat och byggt ett spännande växthus på landsbygden. Byggnaden visar att det går att förgylla byggnadskonsten med små medel och genom återbruk av material. De harmoniska proportionerna och byggnadens dämpade färgsättning inger lugn och smälter in i de vackra omgivningarna på ett naturligt och självklar sätt. Växthuset i Hedenstorp utgör ett särskilt gott exempel på hur återbruk kan bidra till god byggnadskonst. Bygg- och miljönämnden vill uppmuntra fler byggherrar att arbeta på detta sätt. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att växthuset och dess byggherre Anna & Urban Lindbäck tilldelas ett hedersomnämnande 2016.

Prisutdelning inom arkitektur.

Arkitektur uppmärksammas med hedersomnämnande och årets arkitekturpris. Från vänster: Niclas Palmgren, Urban Lindbäck, Anna Lindbäck, Fredrik Idin, Erling Gustavsson, Lennart Grandelius, Marcus Kyllenbeck och Susanne Norberg, bygg- och miljöchef.

Premiering av personalinsatser inom barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Insatserna kan gälla exempelvis pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser eller miljöinsatser. All personal anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen kan nomineras.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser pristagarna varje år. Total prissumma är 20 000 kr.

Andrea Donoso, Gislaveds Gymnasium

Andrea är en drivande lärare som med stort engagemang startat upp dansinriktningen på Gislaveds Gymnasiums estetiska program. Hon är kunnig och närvarande, erbjuder lärandemiljöer där undervisningskraven anpassas, och alltid är utmanande för eleven. Andrea delar med sig av sitt kontaktnät för att erbjuda varierad, kreativ undervisning och inspiration till sina elever. Andrea har genom dansen fått eleverna engagerade, välmående och stärkta i deras självkänsla som de har användning av i skolan och inte minst livet utanför skolan. Hon är en viktig del i hennes elevers framgångar.

Sofia Hedström, Ekenskolan, Anderstorp

På Ekenskolan i Anderstorp har vi en pedagog som lyser aningen starkare än de övriga pedagog-stjärnorna bland kollegorna! Sofia Hedström har ett stort engagemang och brinner för sitt läraryrke. Hon ser verkligen varje enskild elev och möter eleverna där de befinner sig i sitt lärande. Ingen lämnas kvar åt slumpen! Är det någon har svårigheter eller behöver extra stöd, tar hon fram särskilt material för den som behöver det och hittar stunder att jobba extra med dessa elever. Vi kan ta de nyanlända eleverna som ett exempel. Hon använder sig av egentillverkade bild- och textlistor och återkopplar till studiehandledaren. Hon ser till elevernas bästa. Sofia använder sig även av lärplattan i undervisningen på ett föredömligt sätt och inspirerar oss andra i arbetslaget. Alla gynnas till ny kunskapsinhämtning i hennes närvaro!

Siv Engström och Agneta Sköld, Öppna förskolan, Familjecentralen Gislaved

Med ett brinnande engagemang och glödhet vilja får detta radarpar alla som kommer till Öppna förskolan att känna sig varmt välkomna, såväl nya som stammisar. Med nya initativ som exempelvis pappaträffar och sång- och sagostunder för barn, stora som små, får de öppna förskolan att bli en mötesplats för alla sorters människor i hela kommunen.

Anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen uppvaktas.

Fyra anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen premieras för sitt arbete. Från vänster: Mats Spånberg, barn- och utbildningschef, Sofia Hedström, Agneta Sköld, Siv Engström, Andrea Donoso och Margareta Lindgren (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Uppvaktining av idrottsprestationer

Gislaveds kommun har sedan några år tillbaka uppvaktat framstående idrottsprestationer. För att kunna uppvaktas för en individuell prestation måste personen tillhöra en förening som finns upptagen i fritidsnämndens föreningsregister alternativt vara bosatt eller född och uppvuxen i Gislaveds kommun och/eller ha bestående relationer till hemorten. Följande personer uppvaktas i kväll för sina idrottsprestationer under 2016:

Martin Lundell för framstående idrottsprestationer inom bangolf som resulterade i lag-EM-guld.
Annelie Lundell för framstående idrottsprestationer inom bangolf som resulterade i EM-guld.
Mats Johansson för framstående idrottsprestationer inom styrkelyft som resulterade i veteran-EM-guld och veteran-VM-guld i Master 4.
Patrik Turesson för framstående idrottsprestationer inom styrkelyft som resulterade i veteran-VM-guld i Master 1.
Riita Sundvall för framstående idrottsprestationer inom styrkelyft som resulterade i veteran-VM-guld i Master 2.
Anja Keränen för framstående idrottsprestationer inom styrkelyft som resulterade i veteran-EM-guld i Master 2.

Idrottsprestationer uppmärksammas.

Idrottsprestationer uppmärksammas. Från vänster: Tommy Stensson (S), ordförande fritidsnämnden, Niclas Palmgren, Martin Lundell, Annelie Lundell, Patrik Turesson, Marie Johansson och Mats Johansson. Riita Sundvall och Anja Keränen saknas på bilden.

Uppvaktning av prestationer inom matlagning

Lyndon McLeod för framstående kulinariska insatser tillsammans med Team Swedish School Restaurants som ledde till silver i Culinary Olympics 2016.
Edin Dzemat för framstående kulinariska insatser som ledde till vinst i Kockarnas kamp 2016.

Lyndon McLeod uppmärksammas.

Skolmatskocken Lyndon McLeod uppmärksammas. Från vänster: Niclas Palmgren, Lyndon McLeod, Carina Johansson och Marie Johansson. Edin Dzemat saknas på bilden.

Kvällens underhållning

Under kvällen bjöd elever från estetiska programmet på Gislaveds gymnasium på dans, Scenverkstaden gjorde improviserad teater, musikskolans gitarrorkester spelade och Fanfarus Rex som består av Bernt Lundgren, Urban Björn och Jan Mogren blåste fanfarer och sjöng julsånger.

Balettduett.

Annie Nilsson Madueno och Christopher Björnerström framför en balettduett.

Dansnummer av elever på Gislaveds gymnasium.

Annie Nilsson Madueno, Christopher Björnerström, Alma Dahlqvist, Evelina Josefsson, Ebba Gull och Julia Turesson vann av koreografitävlingen ”skapa dans” på regional nivå. På riksnivå vann de publikens pris.

Scenverkstan bjöd på teater.

Scenverkstan som drivs av kulturförvaltningen interagerade med publiken. Från vänster: Lauri Erikoinen, Moa Kroon, Hannes Kroon och Karl Edén.

En trumpetare och en gitarrist.

Kvällen avslutades med julmusik av Jan Mogren och Urban Björn från Fanfarus Rex.

Sidan uppdaterades senast: