Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

bild över diplom som ska delas ut till pristagare

Under kvällen delades det ut ett antal priser till några av kommunens invånare.

Uppvaktning av pristagare och stipendiater 2017

Vilka personer fick årets priser och stipendier? Under torsdagskvällen uppvaktades ett antal pristagare.

Varje år delar vi ut ett antal priser och stipendier. Alla pristagare uppmärksammas i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige. Under torsdagskvällen samlades man i kommunhusets ljushall, där det bjöds på julmat, musik och dansuppvisning.

Kulturstipendium 2017

Kulturstipendiet utgår i form av ett bidrag på 10 000 kronor för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden såsom litteratur, musik, konst och konsthantverk, film, foto, teater, dans eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär utöver ovanstående verksamheter, även bildningsverksamhet, hembygdsvård, museiverksamhet, natur- och byggnadsvård. Kulturstipendiet 2017 tilldelas:

Linda Bedwall

Linda Bedwall bor och är verksam i Smålandsstenar. Hon har som ambition att i framtiden kunna arbeta på heltid som illustratör och konstnär. Under 2017 har hon utbildat sig inom ALMI/Science park och startat eget företag. Linda har illustrerat en barnbok som är skriven på svenska och arabiska, och i rollen som illustratör är hon inblandad i ett blivande spelföretag som är tänkt att etablera sig i Gislaveds kommun. Idag måste Linda komplettera arbetet i sin egen verksamhet med anställningar inom andra verksamheter. För att kunna göra det möjligt för Linda att kunna fokusera mer på att utveckla sin egen verksamhet med att ta fram nya böcker, utställningar och projekt, tilldelas hon 2017 års stipendium.

Viktor Nordliden

Viktor Nordliden är uppvuxen i Gislaved och var celloelev i Gislaveds musikskola till Jane Ericsson och Jan Eurén. Vid 5 års ålder började Viktor spela cello enligt suzukimetoden och är fortfarande regelbundet verksam i åtskilliga sammanhang i Gislaveds musikliv, medverkar så ofta han kan i Gislaveds symfoniorkester. Efter sin grundutbildning i Gislaveds musikskola utbildade sig Viktor till musiker vid Musikhögskolan i Malmö, där han 2014 tog sin konstnärliga masterexamen med cello som huvudinstrument. Viktor är flitigt engagerad som frilansande cellist av professionella symfoniorkesterar och kammarensembler. Han är en av grundarna till kammarensembler Vadstenasolisterna och är regelbundet engagerad av Jönköpings sinfonietta och symfoniorkestrar i Helsingborg och Malmö. Viktor har fortsatt att utbilda sig efter sin masterexamen och har bland annat deltagit på ett flertal master classes för framstående nationella och internationella pedagoger. För att möjliggöra för Viktor Nordlidens fortsatta internationella cellostudier tilldelas han 2017 års stipendium på 10 000 kronor.

- Det är viktigt för vår kommun att vi har sådana fina förebilder, säger Ylva Samuelsson (S), kulturnämndens ordförande.

Viktor Nordliden och Linda Bedwall (i mitten) tilldelas årets kulturstipendium.

Viktor Nordliden och Linda Bedwall (i mitten) tilldelas årets kulturstipendium. Här på bild med Niclas Palmgren (M), kommunfullmäktiges ordförande, Ylva Samuelsson (S), kulturnämndens ordförande samt Magnus Jonsson, kulturchef

Kulturpris 2017

Kulturpriset delas ut som erkänsla för gjorda insatser inom Gislaveds kommuns kulturliv. Det kan delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Edvin Ambrus, Gislaved

Edvin Ambrus tilldelas 2017 års kulturpris för att han under många år har varit en drivande kraft och eldsjäl för den unga kulturen i Gislaveds kommun. Främst kan nämnas hans engagemang i föreningen Nitroxy, som har som syfte att anordna datorrelaterade evenemang för ungdomar. Genom sitt arbete i föreningen har han på ett avgörande sätt bidragit till att en ny arena för digitalkultur har etablerats i Gislaveds kommun.

Edvin Ambrus är årets kulturpristagare.

Edvin Ambrus är årets kulturpristagare.

Miljöstipendium 2017

Miljöstipendiet är på 10 000 kronor och är avsett att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Stipendiet kan utdelas till enskilda personer, skolklasser, organisationer, markägare eller företag inom kommunen.

Anna Samuelsson, Skeppshult

En långsiktigt hållbar livsmedelbruksproduktion är en viktig del i det hållbara samhället. Anna Samuelsson från Skeppshult driver frågorna om ett jordbruk i samklang med natur och samhälle inom ramen för sitt engagemang inom LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Hon har spelat en avgörande roll i arbetet med att möjliggöra att fler lokalt producerade livsmedel kommer att kunna serveras i kommunala verksamheter. Anna Samuelssons engagemang och drivkraft är väl värt att belönas med Gislaveds kommuns miljöstipendium 2017.

- Tack så hemskt mycket, det här är ett erkännande och pris till hela LRF-gruppen i kommunen, säger Anna Samuelsson.

Anna Samuelsson tilldelas årets miljöstipendium.

Anna Samuelsson tilldelas årets miljöstipendium.

Turismstipendium 2017

Turismstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning, fria studier eller för att uppmuntra och stödja projektinsatser av nyskapande karaktär. Utöver dessa verksamheter kan stipendiet även uppmuntra bildningsverksamhet, landsbygdsutveckling, museiverksamhet och entreprenörsanda. Turismstipendiet delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun. Behöriga till turismstipendiet är även grupper, föreningar, organisationer eller företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens besöksnäring.

Burseryds församling, LRF Burseryd-Sandvik, Södra Hestra Hembygdsförening och Lokala hantverkare i Burseryds församling

Burseryds församling- Caroline Andersson LRF Burseryd-Sandvik- Birgitt Emilsson Södra Hestra Hembygdsförening- Helene Holmgren Lokala hantverkare i Burseryds församling- Berit Kiehn

Med ett stort ideellt engagemang lockar Burseryds församling, LRF Burseryd-Sandvik, Södra Hestra Hembygdsförening och Lokala hantverkare i Burseryds församling tusentals besökare till Kyrkudden i Sandvik under sommarens högsäsong. Ett 60-tal personer arbetar tillsammans för att skapa härliga sommarminnen. Hembakad fika till låga priser, lokala hantverk och musikandakter i en vacker natur- och kulturmiljö attraherar både närboende och långväga besökare. Pengarna som blir över skänks till olika hjälporganisationer. Sandviksveckorna genomsyras av hållbarhetstänk och visar på den kraft som finns och de kvaliteter som växer fram då människor arbetar tillsammans på en unik plats som Sandvik. Sammantaget skapas en helhetsupplevelse som få kan motstå.

Caroline Andersson, Helene Holmgren, Berit Kiehn och Birgitt Emilsson får årets turismstipendium.

Caroline Andersson, Helene Holmgren, Berit Kiehn och Birgitt Emilsson får årets turismstipendium.

Arkitekturpris 2017

Bygg- och miljönämnden har instiftat en utmärkelse som ska belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. Priset har delats ut årligen sedan 2005. Priset kan delas ut till en nybyggnad eller till ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt som representerar god arkitektur. Utmärkelsen kan också tilldelas byggnadsverk som bidrar till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar. Det viktiga är att byggnadsverket tillför, tillvaratar eller utvecklar arkitektoniska kvalitéer som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran. Bygg- och miljönämnden har beslutat att Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur 2017 tilldelas:

Bostadshuset Myran

Byggherre: Markus Hultgren
Arkitekt: Pelle Sandwall

Byggherren har på ett konsekvent och medvetet sätt gestaltat ett centralt placerat mindre flerbostadshus med tre etagelägenheter i centrala Gislaved. Den faluröda fasadens strama uppbyggnad är inspirerad av grannhusens många gavelmotiv och huskroppens volym korresponderar väl med den befintliga bebyggelsens skala. Byggnaden uppfattas bestå av sex gavlar som ändrar karaktär beroende på sol och ljus. Byggnaden blir med sin gestaltning och placering ett självklart blickfång i omgivningen. Nybyggnaden på Myran 1 utgör ett särskilt gott exempel på hur nutida arkitektur kan föra in nya former och nytt tänkande och samtidigt ta stor hänsyn till platsens förutsättningar och karaktär. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att bostadshuset Myran 1 och dess byggherre Markus Hultgren och ansvarig arkitekt Pelle Sandwall tilldelas Gislaveds kommuns arkitekturpris 2017.

Hyreshuset Myran

Myran 1 och dess byggherre Markus Hultgren och ansvarig arkitekt Pelle Sandwall tilldelas Gislaveds kommuns arkitekturpris 2017.

Sven Hedlund, stadsarkitekt, Markus Hultgren, byggherre, Pelle Sandwall, arkitekt samt Niclas Palmgren (M), bygg- och miljönämndens ordförande.

Sven Hedlund, stadsarkitekt, Markus Hultgren, byggherre, Pelle Sandwall, arkitekt samt Niclas Palmgren (M), bygg- och miljönämndens ordförande.

Hedersomnämnande

Lillstugan på Backgärdet 2, Svanaholm Byggherrar: Magnus och Sofia Bertilsson samt Ingvar Johansson

Bygg- och miljönämnden kan också dela ut ett hedersomnämnande till byggnadsverk som man tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet vilket också nämnden har gjort i år.

Intill ett skogsbryn i Svanaholm står en anspråkslös liten stuga med fasad av järnvitriolat trä, tak av sedum och med enkla röda träfönster. Sparsmakade och väl utförda detaljer visar på god kännedom om gammal träbyggnadsteknik. Kontrasten mellan lillstugans naturanpassade material, skala och dagens massproducerade byggnader är påtaglig och befriande. Volymen är spänstig och den lilla stugan ser nästan busig ut. Man blir glad av lillstugan och den utgör ett särskilt gott exempel på hur man som byggherre med små medel och stor kunskap i kombination med känsla för detaljer kan tillföra ett litet, men ack så viktigt, inslag i kommunens bebyggda miljö. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att lillstugan på Backgärdet 2 och dess byggherrar Magnus och Sofia Bertilsson samt Ingvar Johansson tilldelas ett hedersomnämnande 2017.

Lillstugan på Backgärdet 2 och dess byggherrar Magnus och Sofia Bertilsson samt Ingvar Johansson tilldelas ett hedersomnämnande 2017.

Lillstugan på Backgärdet 2 och dess byggherrar Magnus och Sofia Bertilsson samt Ingvar Johansson tilldelas ett hedersomnämnande 2017.

Magnus Bertilsson, Ingvar Johansson och Sofia Bertilsson får ett hedersomnämnande för deras lillstuga.

Magnus Bertilsson, Ingvar Johansson och Sofia Bertilsson får ett hedersomnämnande för deras lillstuga.

Premiering av personalinsatser inom barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Insatserna kan gälla exempelvis pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser eller miljöinsatser. All personal anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen kan nomineras.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser pristagarna varje år. Total prissumma är 20 000 kr.

Angelica Svensson och Malin Sköld, Sörgårdens förskola

Vi vill nominera våra kockar Angelica Svensson och Malin Sköld på Sörgårdens förskola. På ett fantastiskt sätt promotar de sin mat, sina tankar kring mat och sin matglädje. Angelica och Malin får med sin idérikedom och på ett fantasifullt sätt barnen att våga prova på nya rätter och smaker. De väcker nyfikenheten kring frukt och grönsaker hos barnen med sina kreativa uppläggningar. Via Instagram har de satt sörgårdens kök på matkartan. De ger oss väldigt bra och god mat gjord på mestadels svenska och till stor del ekologiska råvaror. På ett år har de ökat andelen ekologisk mat från 40 till 68 %. Istället för att köpa bröd väljer de att baka eget. De är grymt duktiga på vegetariska rätter och kan konsten att trolla med kryddor som ger oss magiska smaksensationer. Flera rätter leder till att vi frågar efter receptet. Angelica och Malin är alltid öppna för nya förslag och idéer. I veckan drog de igång ”minikockarna i köket”. Här får de äldsta barnen turas om att under torsdagsförmiddagarna hjälpa till med diverse köksgöromål. De skämmer bort personalen på ett sätt som gör att de aldrig kommer vilja byta arbetsplats.

Kristina Ljunggren Jonsson, Gullvivans förskoleområde

Nominering 1 Vi på Gullvivans förskoleområde vill nominera vår kollega Kristina Ljunggren Jonsson för hennes mycket goda arbetsinsatser. Kristina är specialpedagog på Gullvivans förskoleområde. Kristina hjälper hos i arbetet med barn som behöver stöd på olika sätt. Kristina är en fantastisk kollega som med värme, humor och stora kunskaper bidrar till barns utveckling och ny kunskap för oss personal. Kristina har under många år spridit sina kunskaper om bland annat barns språkutveckling, mottagande av nyanlända barn och vikten av ett gott bemötande. Det har hon gjort både i förskole- och skolområden men också utanför vår kommun har hon deltagit i proffessionsdagar samt haft föreläsningar om arbetet i vår kommun.

Nominering 2 Vi vill nominera specialpedagog Kristina Ljunggren Jonsson på Gullvivans förskoleområde. Kristina har i många år arbetat som specialpedagog inom förskolan, förskoleklass och även i skolan. Vi har varit kollegor och jobbat tillsammans med henne i många år och sett hennes arbete på nära håll. Många av de barn hon arbetar med behöver extra stöd på olika sätt och hon har en fantastisk förmåga att möta dem och stärka deras lärande. Hon hittar möjligheter till utveckling och lärande för dessa barn med ett stort engagemang och mycket kreativitet. Genom handledning ger hon också personalen ökade möjligheter att stärka barnens lärande. Hon tar hela tiden del av ny litteratur och forskning och omsätter det i praktiken tillsammans med sina kollegor. Hennes kunskap om barns språkutveckling är stor och hon utvecklade arbetet i Språkförskolan i många år. Hon är en mycket god samtalspartner och får andra människor att utvecklas. Kristina skapar goda relationer till barn, föräldrar och kollegor. Hon har en unik förmåga att få förtroende hos föräldrar i exempelvis familjer med annat modersmål än svenska. Hon ser och värnar om “de svaga” i samhället och är dessutom omtyckt ordförande i föreningen Majblomman. Kristina föreläser om förskolebarns språkutveckling, lek och arbetet med nyanlända, även utanför vår kommun. Hennes föreläsning från 2013 är fortfarande tillgänglig och finns att se på UR Samtiden. Hon gör verkligen ett arbete utöver det vanliga i vår kommun!

Robbin Nilsson, Nordinskolan

Nominering 1 Jag vill nominera Robbin Nilsson på Nordinskolan eftersom han hjälper alla elever som behöver extra hjälp och behandlar alla lika. Robbin är väldigt mån om allt och alla.

Nominering 2 Jag nominerar Robbin Nilsson på Nordinskolan för att han har hjälpt mig och många andra i skolan. Jag hade 20 poäng förra året och nu har jag cirka l2O poäng tack vare Robbin. Han hälsar även på alla och har alltid ett leende på läpparna.

Nominering 3 Jag vill nominera Robbin Nilsson på Nordinskolan. Jag och många andra tycker att Robbin sprider mycket glädje och kärlek på skolan. Han hjälper till när det behövs.

Kristina Ljunggren Jonsson, Robbin Nilsson, Angelica Svensson samt Malin Sköld.

Kristina Ljunggren Jonsson, Robbin Nilsson, Angelica Svensson samt Malin Sköld premieras för sina insatser inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Premiering av personalinsatser inom socialförvaltningen

Premieringen delas ut för att personen eller gruppen har gjort något extra utöver det vanliga i sitt arbete inom socialförvaltningens verksamheter. Insatsen kan vara något som bidrar till ökad kvalitet för våra invånare eller för en enskild brukare. Det kan handla om förbättringar av arbetsmetoder, processer och rutiner eller omsorgsinsatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser med mera.

Socialförvaltningen har beslutat att utmärkelsen, premiering 2017 skall tilldelas:

Maria Wahlstedt och Rosita Boman, daglig verksamhet funktionshinder och stöd

Maria och Rosita har gått utbildning i delaktighetsmodellen och jobbar med det i en del av sin tjänst. De jobbar på ett annorlunda sätt med att lyfta brukarens frågor på ett bra sätt ute i verksamheten. Det innebär att brukaren får fram sina tankar och önskemål samt blir mer delaktig i verksamheten och får mer inflytande.

Birthe Stobbe, Mariagården

Med en stor portion tålamod har Birthe byggt upp och utvecklat en viktig verksamhet för våra kommuninvånare - träffpunkten på Mariagården i Smålandsstenar. Genom balans och dans samt arbetsplatsbesök och gemensamma utflykter har hon visat vägen till ett rikare liv både fysiskt och socialt. En stor eloge till Birthe som började i det lilla formatet men vågade växa och ta en given plats i vår verksamhet.

Sara Steffensen och Martina Curenstam, Arbetsmarknadsorganisationen

Sara och Martina har startat ett ankomstboende på Solbacka för våra nya kommuninvånare som fått uppehållstillstånd. Sara har med skickligt ledarskap skapat möjligheter att starta på kort varsel genom att engagera hela enheten. Arbetsmarknadsorganisationen och Martina som är integrationssamordnare har engagerat sig i frågan och gjort allt för att de nyanlända ska kunna påbörja sitt nya liv i Gislaved på bästa sätt. Deras fokus på människan och individens bästa har genomsyrat starten.

Martina Curenstam, Sara Steffensen, Maria Wahlstedt, Rosita Boman och Birthe Stobbe.

Martina Curenstam, Sara Steffensen, Maria Wahlstedt, Rosita Boman och Birthe Stobbe premieras för sina insatser inom socialförvaltningen.

Uppvaktning av idrottsprestation

Gislaveds kommun har sedan några år tillbaka uppvaktat framstående idrottsprestationer. För att kunna uppvaktas för en individuell prestation måste personen tillhöra en förening som finns upptagen i fritidsnämndens föreningsregister eller vara bosatt i eller född och uppvuxen i Gislaveds kommun och/eller ha bestående relationer till hemorten.

Jan Erlandsson, Anderstorp

Jan Erlandsson uppvaktas för sina framstående idrottsprestationer 2017 på veteran EM i Århus som resulterade i veteran Em-guld i stafett 4x400meter.

Jan Erlandsson (mitten) uppvaktas av Tommy Stensson (S), fritidsnämndens ordförande och Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Jan Erlandsson (mitten) uppvaktas av Tommy Stensson (S), fritidsnämndens ordförande och Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hasse Johansson (S), Lis Melin (M) och Robert Erlandsson (MP) uppvaktas för 25 år i politiken.

Tre av kommunfullmäktiges politiker har varit förtroendevalda i 25 år och uppvaktas med en minnesgåva. Från vänster: Hasse Johansson (S), Lis Melin (M) och Robert Erlandsson (MP).

Musikskolans Fanfarus Rex som består av Jan Mogren, Urban Björn och Bernt Lundgren (stående) har spelat fanfarer och jullåtar under kvällen.

Musikskolans Fanfarus Rex som består av Jan Mogren, Urban Björn och Bernt Lundgren (stående) har spelat fanfarer och jullåtar under kvällen.

Bildspel från kvällen

Under kvällen bjöds det på såväl musik som dansunderhållning av elever på musikskolan samt elever från dansestetiska programmet.

Sidan uppdaterades senast: