Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Gislaveds kommun i pilotprojekt för hållbarhet Sverige

Gislaveds kommun är en av sju kommuner och landsting som valts ut att delta i ett landsomfattande pilotprojekt, som ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås.

Med stöd av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting kommer tjänstemän och politiker i Gislaveds kommun under året att få utbildning och verktyg för att förverkliga Agenda 2030, lokalt så väl som
globalt.

Regeringen presenterar under våren sin handlingsplan för hur Sverige ska nå de globala målen senast år 2030. Utanförskap, hållbar konsumtion och klimatförändringen är bara några av alla de utmaningar som Sveriges kommuner står inför när de ska växla om till ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling.

Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påbörjar nu ett gemensamt kommunikationsprojekt med syftet att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Med stöd från Sida drivs projektet under tre år till och med 2020, som ett led i det nationella uppfyllandet av de 17 globala målen.

Gislaveds kommun en av sju

Gislaveds kommun är en av sju kommuner och landsting som ingår i projektets referensgrupp under 2018, som är ett pilotår då projektet byggs upp. De sju – förutom Gislaved är Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö samt landstinget i Sörmland – som har valts ut för att de representerar olika perspektiv och erfarenheter som kommer till användning när projektet ska ta form. Gemensamt för deltagarna är ett stort engagemang för Agenda 2030.
Gislaveds kommun medverkade också i den förstudie för projektet som genomfördes i början av 2017.

Utöver att medverka i projektets referensgrupp kommer tjänstepersoner och politiker i Gislaveds kommun under året att få utbildning om Agenda 2030. De kommer få kommunikationsmaterial och verktyg för arbetet med agendan. Efter pilotåret, i början av 2019, öppnas projektet för fler deltagare.

Alla länder ska nå de 17 målen

Agenda 2030 och de globala målen antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. Unikt för målen är att alla länder ska nå de 17 målen. Utvecklingsagendan är central för Svenska FN-förbundet som vände sig till SKL och föreslog ett samarbete.

– Agenda 2030 är ett historiskt tillfälle att ställa om hela Sverige till hållbar utveckling. Det förutsätter också kommunernas medverkan. Med projektet svarar vi på Gislaveds och andra kommuners, landstings och regioners önskan om stöd i arbetet med agendan och de globala målen. Det handlar om sambandet mellan det lokala och det globala, de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling och synergieffekter mellan hållbarhetsperspektiven. Ett holistiskt arbete måste också bygga på delaktighet och samverkan mellan olika grupper och aktörer i samhället, berättar Petra Hallebrant, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

– Det varierar hur långt kommunerna, landstingen eller regionerna har kommit i sitt arbete med Agenda 2030. När vi under förra året frågade vilket stöd som behövdes i arbetet var det tydligt att det var utbildning och kommunikationsinsatser som efterfrågades. Det försöker vi nu möta i och med projektet tillsammans med Svenska FN-förbundet, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Gislaveds kommun är positiv till deltagande i pilotprojektet, berättar Amra Salihovic som är chef för avdelningen för hållbar utveckling.

– Steget mot en bättre värld börjar lokalt. Om vi ska uppnå de globala målen måste var och en utgå från sina förutsättningar och där är kunskap avgörande för hur var och en agerar framöver, säger Amra Salihovic.

Gislaveds kommun och övriga medverkande i pilotprojektet får under året möjlighet att lämna synpunkter på det kommunikationsmaterial som tas fram. Såväl fysiska mötesplatser som en digital plattform tas fram. Kommunen får också stöd för samverkan med civilsamhällsorganisationer som arbetar med
lokalt genomförande av Agenda 2030.

Sidan uppdaterades senast: