Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Uppvaktning av pristagare och stipendiater 2018

Under torsdagskvällen uppvaktades ett antal pristagare och stipendiater samt ett antal förtroendevalda.

Varje år delar vi ut ett antal priser och stipendier. Alla pristagare uppmärksammas i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige. Vid samma tillfälle tackas även de personer som varit ordförande för de olika politiska nämnderna under den gångna mandatperioden. I år har också två personer arbetat politiskt i 25 år. Även de tackades.

Under torsdagskvällen samlades man i kommunhusets ljushall, där det bjöds på julmat, musik, teater och dansuppvisning.

Två flickor som dansar.

Gislaveds dansstudio bjöd på en dansuppvisning.

Kulturstipendium 2018

Kulturstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär.

Andréa Arlid

Andréa Arlid gick ut estetiska programmet på Gislaveds gymnasium 2001 och har därefter arbetat med kulturpedagogik, scenkonst och som clown. Nu arbetar Andrea som dramapedagog för Teater De Vill i Stockholm och som sjukhusclown för föreningen Kultursjukhuset i Stockholm. Till våren har Andréa blivit inbjuden till Gislaved via Gislaveds Dansstudio för att spela en clownföreställning om prestationskrav och psykisk ohälsa. Efter dessa föreställningar vill Andréa utforma en pilotworkshop med en grupp gymnasieelever för att på ett lustfyllt sätt avdramatisera ämnet psykisk ohälsa. För att kunna vidareutveckla arbetet med en workshop tilldelas Andréa Arlid 2018 års stipendium på 10 000 kronor.

Fredrik Bladh

Fredrik Bladh är född och uppvuxen i Smålandsstenar och studerar idag på Bebyggelseantikvarieprogrammet vid
Göteborgs Universitet. Där studerar man bland annat bevarandet av vårt gemensamma byggda kulturarv.

Fredrik Badh tilldelas kulturstipendiet på 10 000 kr för
att finansiera en studieresa till Rom inom ramen för sin utbildning.

Kulturpris 2018

Kulturpriset delas ut som erkänsla för gjorda insatser inom Gislaveds kommuns kulturliv. Kulturstipendiet och kulturpriset kan delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Gislaveds Filmstudio

Sedan 1948 har Gislaveds Filmstudio varit en mötesplats för filmintresserade. Med ett varierat filmutbud vad det gäller genrer, upphovsländer och kulturer har filmstudion under 70 år gett kommunens invånare möjligheter att uppleva och utforska filmkonstens alldeles speciella magi. För denna viktiga filmkulturella insats tilldelas Gislaveds Filmstudio Gislaveds kommuns kulturpris 2018.

Priset mottogs av Marianne Sjögren, Martina Axelsson och Bo Linde.

Magnus Jonsson, kulturchef, Ylva Samuelsson (S) ordfförande kulturnämnden, Marianne Sjögren, Martina Axelsson, Bo Linde samt Yvonne Arlid som tog emot dottern, Andréa Arlids pris.

Magnus Jonsson, kulturchef, Ylva Samuelsson (S) ordfförande kulturnämnden, Marianne Sjögren, Martina Axelsson, Bo Linde samt Yvonne Arlid som tog emot dottern, Andréa Arlids pris.

Miljöstipendium 2018

Miljöstipendiet är på 10 000 kr och är avsett att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Stipendiet kan utdelas till enskilda personer, skolklasser, organisationer, markägare eller företag inom kommunen.

OxyG AB Rickard Carlsson

Rickard Carlsson från Bosebo hamnade av en slump på afrikanska landsbygden där han blev uppmärksam på att man använde något pulver för att rena deras bristfälliga avlopp. Detta väckte Rickards intresse - som nu har tagit fram en produkt som lanserats på svenska marknaden. Den är främst anpassad för husbilar, husvagnar och båtar, men fleråriga försök i Gislaveds kommun har visat att avlopp där man tillsätter Rickards slammätande bakterier inte behöver tömmas, att fosfornivån sänks betydligt samt att dålig lukt försvinner.

Rickard Carlssons utveckling av en enkel och effektiv metod för avloppsrening är en viktig del i arbetet med att ta fram långsiktigt hållbara reningsmetoder för små avlopp och är väl värt att belöna med Gislaveds kommuns miljöstipendium 2018.

Bengt-Göran Eriksson, utvecklingsledare, Niclas Palmgren (M) ordförande bygg- och miljönämnden, Rickard Carlsson och Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bengt-Göran Eriksson, utvecklingsledare, Niclas Palmgren (M) ordförande bygg- och miljönämnden, Rickard Carlsson och Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Turismstipendium 2018

Turismstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning, fria studier eller för att uppmuntra och stödja projektinsatser av nyskapande karaktär. Utöver dessa verksamheter kan stipendiet även uppmuntra bildningsverksamhet, landsbygdsutveckling, museiverksamhet och entreprenörsanda. Turismstipendiet delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun. Behöriga till turismstipendiet är även grupper, föreningar, organisationer eller företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens besöksnäring.

STF Stora Segerstad vandrarhem

Stora Segerstad är ett levande naturbruksgymnasium vintertid och ett populärt vandrarhem sommartid. Vandrarhemmet är beläget i ett fridfullt läge med närhet till djur och natur med aktiviteter för alla. Stora Segerstad vandrarhem erbjuder ett unikt koncept där naturupplevelser och gårdsliv verkar i harmoni för att erbjuda besökare en bit av Småland. Sammantaget erbjuds en helhetsupplevelse som få kan motstå.

Priset mottogs av Barbro Johansson, Urban Nilsson och Elina Eriksson.

Elina Eriksson, Barbro Johansson, Emma Hansson, utvecklingsledare, Urban Nilsson, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Elina Eriksson, Barbro Johansson, Emma Hansson, utvecklingsledare, Urban Nilsson, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Arkitekturpris 2018

Bygg- och miljönämnden har instiftat en utmärkelse som ska belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. Priset har delats ut årligen sedan 2005.

Priset kan delas ut till en nybyggnad eller till ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt som representerar god arkitektur. Utmärkelsen kan också tilldelas byggnadsverk som bidrar till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar

Det viktiga är att byggnadsverket tillför, tillvaratar eller utvecklar arkitektoniska kvalitéer som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur 2018 tilldelas:

Storgatan 30 i Reftele.

Storgatan 30 i Reftele.

Ölmestad 5:37, Storgatan 30 i Reftele

Byggherre: Christer Skogsfors, Staffan Lust och Anders Lust
Arkitekt: Andreas Lätth

Utmed Storgatan i Reftele hittar vi en nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter som tillkommit genom lokalt engagemang. 2015 behövde man fler bostäder i Reftele men ingen vågade satsat, då klev några starka personer i samhällsföreningen fram och med gemensamma krafter vågade man!

De startade med att arbeta fram en helt ny detaljplan, sedan sökte man bygglov och våren 2017 påbörjades bygget av ett flerbostadshus.

Bostadshuset är placerat utmed Storgatan och tar med sin väl anpassade platsspecifika volym och sin uppbrutna och lekfulla fasadkomposition, stor hänsyn till omgivningens befintliga karaktär. Det schatterade röda teglet är i harmoni med omgivande tegelklädda byggnader och de grå skivklädda partierna bidrar till att ge byggnaden en modern och tidstypisk karaktär. Byggnadens huvudentré är vällovligt placerad ut mot Storgatan och det stora entrépartiet i ek bidrar till att ge upplevelsen av byggnaden en särskilt god kvalité.

Byggnaden har varierande fönstersättning ut mot gatan och stora rymliga inglasade balkonger in mot trädgårdssidan. Det flacka plåtklädda taket avslutas uppåt med en indragen tredje våning med två taklägenheter som har utsikt över samhället.

Byggnadens fasad och volym är utförd med stor omsorg och kvalité i såväl helhet som i detalj. Byggherren har på ett föredömligt och inspirerande sätt skapat ett mycket gott exempel på hur ett större flerbostadshus kan utgöra ett positivt bidrag till samhället och samtidigt anpassa sig i färg, form och uttryck till en småskalig miljö samt utgöra ett estetiskt och tilltalande komplement.

Sven Hedlund, stadsarkitekt, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef, Christer Skogsfors, Andreas Lätth, Staffan Lust, Anders Lust och Niclas Palmgren (M), ordförande bygg- och miljönämnden.

Sven Hedlund, stadsarkitekt, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef, Christer Skogsfors, Andreas Lätth, Staffan Lust, Anders Lust och Niclas Palmgren (M), ordförande bygg- och miljönämnden.

Hedersomnämnande

Bygg- och miljönämnden kan också dela ut ett hedersomnämnande till byggnadsverk som man tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet vilket också nämnden har gjort till två stycken i år.

Baldersvägen 14 i Gislaved.

Baldersvägen 14 i Gislaved.

FINN 8, Baldersvägen 14 i Gislaved

Fastighetsägare och byggherrar: Sune och Helena Holm

Funkisvillan från 30-talet på Henja i Gislaved har renoverats grundligt de senaste åren. Familjen har med känsla och noggrannhet skapat en lugn och harmonisk plats i balans. Bostadshuset är i dag färdigt och arbetet med att skapa en trädgård med olika rum för alla årstider pågår för fullt.

Det tidigare putsade husets gula fasad har tilläggsisolerats och klätts in i en liggande vitmålad panel. Man valde att flytta ut både sockel och takfot samt att placera de nya ljust grå fönstren i fasadlivet. Allt för att bibehålla husets proportioner och känsla. En ny välkomnande entrébyggnad har byggts till och trädgårdssidan har försetts med en väl tilltagen altan för lata sommardagar.

Man slås av den konsekventa och hänsynsfulla hanteringen av funkisvillans karaktär och trots bytet från puts till trä så bibehåller man, och förstärker, byggnadens karaktär med nya och väl anpassade egna avtryck. En finstämd estetik präglar upplevelsen. Detaljerna är noga omhändertagna och inget har lämnats åt slumpen. Familjen har på ett föredömligt sätt lyckats förädla byggnaden till en pärla i kvarteret och till en förebild för andra egenhemsrenoverare.

Sandvik Härbråten i Burseryd.

Sandvik Härbråten i Burseryd.

SANDVIK 1:13, Sandvik Härbråten i Burseryd

Fastighetsägare och byggherrar: Carl-Eric och Monica Enochsson

Söder om Sandviks kyrka, längs med Fegens östra strand löper en smal grusad väg genom den täta skogen. Där den viker av till höger öppnar skogen upp sig och vi hittar en liten grupp faluröda byggnader med härlig utsikt över sjön.

Familjen Enochsson har på fastigheten återuppfört en nedmonterad byggnad från 1866 -1868 som tidigare stått i Fägerhult i Smålandsstenar. Den aktuella byggnaden utgör nu den största bostadsbyggnaden på tomten och ligger med sin kortsida och utbyggnad ner mot sjön. Man har valt att bibehålla byggnadens ursprungsproportioner och originalfönstersättning sånär som den lilla välbalanserade utbyggnaden ner mot sjön.

Fönster och dörrar är nya men utförda på gammalt vis och taket klätt med enkupigt lertegel. Färgsättningen är utförd enligt Småländsk tradition i falurött, grått och ockragult. Utbyggnaden har fönsterband på tre sidor och fönster med små färgade rombiska glas. Genom dessa glas har man en vidunderlig utsikt över skogsmarken och vidare ner mot Fegens glittrande vatten.

Återuppförandet av byggnaden är gjort med stor hantverkskunnighet och med känsla för den svenska och småländska byggtraditionen. Byggnadens placering är med och bidrar till en vacker och traditionell gårdsbildning och hela platsen andas lugn, harmoni och värme.

Sven Hedlund, stadsarkitekt, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef, Helena Holm, Sune Holm, Monica Enochsson, Carl-Eric Enochsson och Niclas Palmgren (M), ordförande bygg- och miljönämnden.

Sven Hedlund, stadsarkitekt, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef, Helena Holm, Sune Holm, Monica Enochsson, Carl-Eric Enochsson och Niclas Palmgren (M), ordförande bygg- och miljönämnden.

Uppvaktning av idrottsprestation

Sedan några år tillbaka uppvaktar vi framstående idrottsprestationer. För att kunna uppvaktas för en individuell prestation måste personen tillhöra en förening som finns upptagen i fritidsnämndens föreningsregister eller vara bosatt eller född och uppvuxen i Gislaveds kommun och/eller ha bestående relationer till hemorten.

Följande personer uppvaktas i kväll för sina idrottsprestationer under 2018.

Anders Karlsson från Västbo Judoklubb, för framstående idrottsprestationer inom judo vilket resulterade i lag-EM guld för veteraner TM50.

Fanny Skogsfors från Gislaveds Volleybollklubb, för framstående idrottsprestation inom volleyboll-landslaget vilket resulterade i guld i Silver European League.

Marie Johansson (S), Anders Karlsson, Fanny Skogsfors och Tommy Stensson (S), orförande fritidsnämnden.

Marie Johansson (S), Anders Karlsson, Fanny Skogsfors och Tommy Stensson (S), orförande fritidsnämnden.

Avgående ordföranden i nämnder

De ordföranden i nämnder som avgår efter den gångna mandatperioden avtackades.

Niclas Palmgren (M): kommunfullmäktige och bygg- och miljönämnden
Marie Johansson (S): kommunstyrelsen
Maria Gullberg Lorentsson (M): socialnämnden
Margareta Lindgren (S): barn- och utbildningsnämnden
Jörgen Karlsson (S): tekniska nämnden
Tommy Stensson (S): fritidsnämnden
Ylva Samuelsson (S): kulturnämnden
Björn Martinsson (C): revisionen

Hasse Johansson (S) 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, Lennart Kastberg (KD), 1:e vice ordförande kommunfullmäktige, Björn Martinsson (S), Ylva Samuelsson (S), Tommy Stensson (S), Jörgen Karlsson (S), Maria Gullberg Lorentsson (M), Marie Johansson (S), Niclas Palmgren (M) och Lars-Ove Bengtsson (C), ordförande kommunfullmäktige.

Hasse Johansson (S) 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, Lennart Kastberg (KD), 1:e vice ordförande kommunfullmäktige, Björn Martinsson (S), Ylva Samuelsson (S), Tommy Stensson (S), Jörgen Karlsson (S), Maria Gullberg Lorentsson (M), Marie Johansson (S), Niclas Palmgren (M) och Lars-Ove Bengtsson (C), ordförande kommunfullmäktige.

Förtroendevald 25 år

Ylva Samuelsson (S) och Kjell Thelin (S) uppvaktas eftersom de har varit förtroendevalda i 25 år.

Malin Aronsson, kommundirektör, Ylva Samuelsson, Kjell Thelin och Lars-Ove Bengtsson (C), ordförande kommunfullmäktige.

Malin Aronsson, kommundirektör, Ylva Samuelsson, Kjell Thelin och Lars-Ove Bengtsson (C), ordförande kommunfullmäktige.

Film med musik och teater från kvällen

Under kvällen bjöds det på såväl musik som dansunderhållning av elever på musikskolan samt elever från Gislaveds Danssstudio och teater av Scenverkstaden.

Ensemblen som spelar är: elevorkestern Con Brio under ledning av musiklärarna Staffan Lindqvist och Jonny Johansson.

Fanfarer för pristagarna samt allsång stod Fanfarus Rex för. Gruppen består av musiklärarna Bernt Lundgren, Jan Mogren och Urban Björn.

Sidan uppdaterades senast: