Frågor och svar kring coronaviruset för dig som är vårdnadshavare

På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Vad gäller för barn om en hushållsmedlem provtas för covid-19 eller har covid-19?

Om en hushållsmedlem (någon som bor i samma hushåll som barnet) väntar provsvar efter att ha testat sig för covid-19

Är barnet friskt kan hen gå till förskolan eller skolan som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom. Den som är vaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.

Besök webbplatsen 1177.se för att läsa mer om vad som gäller och ta del av den senaste informationen.länk till annan webbplats

Ska barn provtas för covid-19 vid förkylningssymtom?

Barn över 6 år

Prov kan tas på barn i alla åldrar efter en medicinsk bedömning, men provtagning rekommenderas främst för barn från 6 år och uppåt. Syftet med provtagning av barn är framförallt att göra det möjligt att gå tillbaka till skola och andra aktiviteter. Testning är även viktig för att begränsa smittspridningen.

Har ditt barn testats för covid-19 och fått ett negativt provsvar kan hen gå tillbaka till sina vanliga aktiviteter när hen känner sig pigg och frisk, även med milda symtom som lätt snuva och torrhosta.

Barn under 6 år

Förskolebarn har ofta många förkylningsperioder och det kan vara svårt att avgöra när det är aktuellt med provtagning för covid-19. Provtagningen upplevs dessutom ofta som obehaglig för barn. Därför rekommenderas det att barn under 6 år i första hand stannar hemma vid symtom som liknar covid-19, utan testning. Barnet måste stanna hemma så länge hen har symtom och sedan ytterligare två dygn helt utan symtom. Under den perioden får barnet endast träffa den egna familjen. Om det har gått sju dagar sedan första symtomen kan barnet gå tillbaka till förskola även om hen har kvar lite snuva eller torrhosta.

Besök webbplatsen 1177.se för att läsa mer om vad som gäller och ta del av den senaste informationen.länk till annan webbplats

Ska barn som varit utomlands stanna hemma från skolan eller förskolan?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följ länkarna nedan för att läsa om vad som gäller just nu.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.länk till annan webbplats

Samlad information på Krisinformations webbplats kring att resa och vistas utomlands.länk till annan webbplats

En person i mitt hushåll har covid-19. Får mitt barn gå till förskolan eller skolan?

Nej. Ditt barn ska stanna hemma från förskolan eller skolan om någon i hushållet har konstaterad covid-19. Detta gäller alla barn i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan, även om barnet är friskt.

Alla i ett hushåll där någon har covid-19 ska begränsa sina kontakter under minst en vecka. Om barnet efter den veckan är friskt är hen välkommen tillbaka till förskolan eller skolan. Har barnet förkylningssymtom ska hen vara hemma tills symtomen är borta samt ytterligare två dagar.

För dig som har barn i förskolan

Informera förskolan genom att frånvaroanmäla ditt barn i Vklass.

För dig som har barn i skolan

Skicka ett meddelande i Vklass till klassläraren, mentorn eller lotsen för att tala om att ditt barn är hemma eftersom någon i hushållet har covid-19. Om barnet blir sjukt, oavsett sjukdom, informera skolan om detta och gör frånvaroanmälan i Vklass.

Skolan ansvarar för att ditt barn får hemuppgifter och instruktioner så att hen kan följa med i skolarbetet hemifrån. Information finns på Vklass. Du som förälder är ett viktigt stöd för ditt barn. Hjälp ditt barn med skolarbetet och kontakta ansvarig lärare via Vklass om du har några frågor.

Gymnasiet

Gymnasieeleverna har delvis distansundervisning fram till sommarlovet. Två årskurser i taget studerar på plats på gymnasiet. Elever och vårdnadshavare hittar information om hur distansundervisningen fungerar i lärplattformen Vklass.

Praktiska delar av undervisningen samt nationella prov genomförs på plats på gymnasiet.

Dessa elever går i skolan som vanligt

  • Elever på gymnasiesärskolan
  • Elever på introduktionsprogrammen

När kan mitt barn komma tillbaka till skolan eller förskolan efter sjukdom?

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina villkor för när ett barn kan komma tillbaka till skolan eller förskolan efter sjukdom. Nedan kan du läsa om när ditt barn är välkommet tillbaka efter en förkylning eller liknande.

Barn som inte har gjort ett covid-19-test

Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom, samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Undvik nära kontakt med personer utanför hushållet under hela tiden.

Om barnet har kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet gå tillbaka till skolan eller förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Bedöm allmäntillståndet, det är viktigt att barnet orkar med verksamheten.

Barn som har gjort covid-19-test och fått positivt provsvar

Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom, samt ytterligare minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter de första symtomen.

Om barnet har kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet gå tillbaka till skolan eller förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Bedöm allmäntillståndet, det är viktigt att barnet orkar med verksamheten.

Barn som har gjort covid-19-test och fått negativt provsvar

Har ditt barn testats för covid-19 och fått ett negativt provsvar kan hen gå tillbaka till sina vanliga aktiviteter när hen känner sig pigg och frisk, även med eventuella milda symtom som lätt snuva och torrhosta.

Bedöm allmäntillståndet, det är viktigt att barnet orkar med verksamheten.

Symtom hos barn och unga

Symtomen för covid-19 hos barn och unga är ungefär samma som för vuxna, förutom att de ofta är mildare. Symtomen är precis som hos vuxna svåra att skilja från andra vanliga luftvägsinfektioner. Genom testning kan diagnosen covid-19 fastställas.

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är:

  • Hosta

och/eller

  • Feber

Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag- och tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Hur vet jag om mitt barns symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symtom beror på allergi eller om det smittats av sjukdomen.

Barnet ska stanna hemma även om det får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Om barnet medicinerar ska det fortsätta medicinera som vanligt för sin allergi. Det går även att testa receptfria läkemedel från Apoteket, om barnet blir besvärsfri inom 1-2 dagar kan hen återgå till skola.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till ditt barns allergi eller om barnet får feber ska barnet testas för covid-19 och stanna hemma tills ni fått provsvaret.

Ta ett samtal om barnets pollenallergi med personalen i samband med att ditt barn kommer tillbaka till förskolan/skolan.

Barn i förskolan
Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19.

Se filmen från region Jönköpings län som visar hur du skiljer pollenallergi från covid-19.länk till annan webbplats

Jag är sjuk eller har sjukdomssymtom. Hur gör jag vid hämtning och lämning av mitt friska barn?

Om du som vårdnadshavare är sjuk eller har sjukdomssymtom som riskerar att smitta andra får du inte själv lämna eller hämta ditt barn på förskolan, fritids eller skolan. Är du osäker, kontakta ditt barns rektor, gärna via menyn Kommunikation i Vklass.

Sjukdomssymtom är exempelvis snuva, ont i halsen, muskelvärk, hosta eller feber. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vilka symtom du ska vara uppmärksam på.

Vilka åtgärder gör våra skolor och förskolor för att förhindra smittspridning av coronaviruset?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver göras på våra skolor och förskolor.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Mitt barn är infektionskänsligt och jag känner mig orolig. Vad kan jag göra?

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från skolan. Får hen det?

I grundskolan är det skolplikt. Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen.

Vilka regler gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

På försäkringskassans webbplats kan du läsa om reglerna för vård av barn:

Hur håller jag mig, som vårdnadshavare, uppdaterad för vad som gäller för mitt barns skola eller förskola?

Som vårdnadshavare får du löpande information kring vad som gäller på ditt barns skola eller förskola genom skolplattformen Vklass.

Jag arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Kan jag få barnomsorg för mina barn om förskolan och grundskolan stänger?

Vi har förberett oss på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av coronaviruset. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet och det inte finns någon närstående eller annan person som kan ta hand om ditt barn, kommer du att få plats på förskola eller fritidshem om det skulle beslutas om en stängning. Är du sammanboende med barnets vårdnadshavare och hen inte har en samhällsviktig tjänst ska hen ta hand om barnet.

Information om hur du gör för att anmäla behov av barnomsorg skickas till vårdnadshavare om regeringen fattar ett beslut om stängning av förskola och grundskola. Du kan inte anmäla behov av barnomsorg innan ett sådant beslut har fattats.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut och förtydligat vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga samt vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vilken verksamhet som anses samhällsviktiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor eller funderingar kring den här bedömningen, kontakta MSB, telefon 0771-240 240.

Kan mitt barn få barnomsorg av psykiska, fysiska eller sociala skäl om förskola och grundskola stänger?

Ja. Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett, oavsett om vårdnadshavaren arbetar i en samhällsviktig verksamhet eller inte. Information om hur du ansöker om en sådan plats kommer om regeringen fattar ett beslut om stängning av förskola och grundskola.

Sidan uppdaterades senast: