Gislaveds kommun logotyp

Regler för köp av kommunala småhustomter

Kommunen svarar för att försäljning och prissättning av tomter för friliggande småhus sker på ett rättvist och transparant sätt – och att bemötandet är professionellt och hanteringen effektiv. Försäljning av småhus tomer sker genom den kommunala tomtkön.

Ansökan och registrering

 • För att få köpa en kommunal tomt krävs medlemskap i tomtkön.
 • Sökanden skall vara fyllda 18 år. Anmälan till tomtkö sker genom registrering på kommunens hemsida, via e-tjänst alternativt genom en särskild blankett som skickas till kommunen. Se kontaktuppgifter på Gislaveds kommuns hemsida.
 • Sökande registreras i tomtkön från och med det datum då Gislaveds kommun mottagit en komplett ansökan.
 • Ansökan om placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person.
 • Äkta makar eller personer som sammanbor får inge endast en ansökan.
 • Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör, ska kommunen meddelas skriftligen vem som fortsättningsvis ska stå i tomtkön. Om kommunen inte underrättas, avregistreras båda.

Tilldelning samt villkor

 • Fördelning av tomt sker efter den tid sökanden varit placerad i tomtkön. Max 1 tomt får reserveras/ hushåll och får endast gälla egen bostad för privat bruk.
 • Önskemål om tomt inom visst område används för kommunens bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt.
 • Vid intresseförfrågan från Gislaveds kommun kan sökanden precisera sina önskemål till ett eller flera av de aktuella områdena dock inte fastighet och max 2 områden.
 • Sökande som tilldelats och mottagit tomt avregistreras ur tomtkön.
 • När sökanden tilldelats en tomt reserveras en tid om 4 veckor för att ge sökanden tillfälle att undersöka tomten och förutsättningarna för bygglov medmera.
 • Sökanden ska även under reservationstiden tiden skaffa lånelöfte som täcker tomtpriset och byggnation av en villa.
 • När lånelöfte lämnats in tecknas köpeavtal och köparen erlägger en handpenning om 10 % av köpeskillingen, senast en månad efter köpets undertecknande.
 • Köpet villkoras med byggnadsskyldighet, vilket innebär att husgrund ska vara på plats senast 12 månader efter undertecknat köpeavtal.
 • När byggnadsskyldigheten uppfyllts betalas resterande köpeskilling och köpebrev upprättas.
 • Om byggnadsskyldigheten inte uppfylls går köpet åter och sökanden avregistreras från tomtkön.
 • Småhustomter säljs i befintligt skick till det fastställda fullmäktigepris per kvadratmeter som gäller vid avtalets undertecknande. Förutom köpeskillingen, tillkommer avstyckningskostnad, anslutningsavgifter samt bygglovskostnader enligt gällande taxa.
 • Tilldelning sker i turordning efter registreringsdatum bland de nyregistrerade i tomtkön. Om du väljer att tacka nej till ett erbjudande, ställs du i kö i turordning efter registreringsdatum bland de övriga tomtkömedlemmarna som också valt att avvakta köp av villatomt.
 • Om du har köpt villatomt av Gislaveds kommun kan du inte registrera dig i tomtkön igen förrän tidigast fem år efter förvärvet.
 • Avsteg från denna regel kan lämnas efter särskild prövning och ska beslutas av Tekniska nämnden.

Avregistrering

 • Avregistrering från tomtkön sker automatiskt:
 • När du tackat nej till tre erhållna erbjudanden att köpa villatomt.
 • Om du upphäver ett ingånget avtal om köp av kommunal tomt