Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kungörelse om granskning av detaljplan för delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Smålandsstenars tätort inom Hörsjöområdet.

Syftet med detaljplanen är att pröva och säkerställa markanvändningen för idrottsändamål och möjliggöra ytterligare byggrätter för Smålandsstenars Tennisklubb (STK) på delar av UVEKULL 1:5 och UVEKULL 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar.

Planförslaget möjliggör för ändamålet idrottsanläggning och tennisklubbens föreslagna utveckling med en ny padelhall. Planområdet omfattar totalt ett cirka 2,0 hektar stort markområde.

Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med fredagen, den 30 september 2022.

Du hittar hela förslaget på sidan Detaljplanen delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar – Gislaved.se


Detaljplan för delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar

Anslag / bevis


Ansvarig instans

Bygg- och mijönämndens utskott

Anslaget publicerat

6 september 2022

Granskningstid

7 september 2022– 30 september 2022

Synpunkter lämnas senast

30 september 2022

Anslaget tas ner

30 september 2022

Förvaringsplats för förslaget

Bygg- och mijöförvaltningen, kommunhuset

Ta del av detaljplan

Alla förslag till detaljplan finns på sidan Detaljplaner under arbete. Du kan även ta del av förslaget med tillhörande utredningar på biblioteket i Gislaved och i Torghuset i Smålandsstenar.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till kommunen. Synpunkter på förslaget lämnas via e-post eller skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.