Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

    #menuItems($pages)

Kungörelse om granskning av detaljplan för Del av fastigheten VIK 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. Isaberg, Hestra

Planområdet ligger inom Isabergsområdet, utmed riksväg 26. Planen möjliggör för huvudsakligen anläggningar för tillfällig vistelse, friluftsliv och camping och besöksanläggningar.

Trafiksituationen inom området och även avfarten från väg 26 ses över. Hänsyn tas till olika faktorer såsom naturreservatet Isaberg, naturvärdena som finns inom området, närheten till väg 26 och riskerna som detta innebär, kulturmiljö samt miljö och infrastruktur.

Den nya detaljplanen gäller för del av Vik 1:97 samt del av Bjärsved 5:40 med flera. Hela planområdet omfattar en yta på cirka 30 hektar.

Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med 5 oktober 2022.

Du hittar hela förslaget på sidan Detaljplan för Isabergsområdet, del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra - Gislaved.se


Detaljplan för ISABERGSOMRÅDET del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg, Hestra

Anslag / bevis


Ansvarig instans

Bygg- och mijönämndens utskott

Anslaget publicerat

6 september 2022

Granskningstid

7 september 2022-5 oktober 2022

Synpunkter lämnas senast

5 oktober 2022

Anslaget tas ner

5 oktober 2022

Förvaringsplats för förslaget

Bygg- och mijöförvaltningen, kommunhuset

 

Ta del av detaljplan

Alla förslag till detaljplan finns på sidan Detaljplaner under arbete. Du kan även ta del av förslaget med tillhörande utredningar på biblioteket i Gislaved och på biblioteket i Hestra.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till kommunen. Synpunkter på förslaget ska skickas via e-post eller via vanlig post till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.