Folkhälsa, säkerhet och kris

Folkhälsa

En god hälsa är betydelsefullt både för individen och för samhället som vi lever i. Att ha en god hälsa innebär att uppleva ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, men likväl att känna sig behövd, uppleva tillvaron som meningsfull och ha kontroll över sitt eget liv.

Säkerhet och kris

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö verkar i en region som präglas av småskalig industriverksamhet med ett fåtal stora industrier. Regionen korsas av två transportleder och trafikolyckor är den dominerande risken för människors liv och hälsa. Inom organisationen har vi en heltidsstation som är bemannad dygnet runt och flera ytterstationer med medarbetare som har beredskap.

Räddningstjänsten ska planera för och utföra de åtgärder som före, under och efter en olycka eller kris behöver vidtas för att skapa en säker och trygg region i såväl fred som under höjd beredskap. Detta gör vi genom att i samarbete med andra kommuner upprätthålla en funktionell och effektiv beredskapsstyrka, dra lärdomar från tidigare arbetsinsatser och därigenom utveckla organisationen samt genom att arbeta med informations- och utbildningsinsatser som riktar sig till företag, föreningar och enskilda.

Sidan uppdaterades senast: