Handlingsplan polis, kommun och kriminalvård

Gislaveds kommun och polisen har ett bra och väletablerat samarbete som fokuserar på att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Sedan år 2016 har även Kriminalvården tillkommit som samarbetspartner. Samarbetet har formaliserats genom en samverkansöverenskommelse och kopplat till den finns en handlingsplan med mål för olika temaområden och delteman. En gemensam problembild har legat till grund för framtagandet av temaområdena i handlingsplanen. Den har tagits fram med hjälp av statistik, polisiär erfarenhet samt medborgar- och medarbetardialoger. Vi kan konstatera att Gislaveds kommun har en relativt låg brottslighet i förhållande till antalet invånare. Den gemensamma problembilden visar dock att vissa områden behöver prioriteras. Dessa är;

  • Trygghet
    • Våld i offentliga miljöer
    • Våld i nära relationer
    • Våldsbejakande extremism
  • Trafiksäkerhet
  • Skadegörelse
  • Drogförebyggande arbete

Målsättningen är klar; tryggheten ska öka i Gislaveds kommun, våldsbrotten ska minska, skadegörelsen ska fortsatt vara låg och användningen av narkotika ska minska samtidigt som vi ska arbeta för en bättre trafiksäkerhet.

Sidan uppdaterades senast: