Husutstakning och lägeskontroll

Varför görs utstakning?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel kan leda till anspråk på skadestånd och även dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Om byggherren ska utföra utstakning ska sakkunnig enligt rekommendationen "grundläggande mätningsteknisk färdighet" anmälas till bygg- och miljöförvaltningen för godkännande. Kontakta oss för mer information.

Beställning Utstakning/lägeskontroll

För att kunna förbereda och planera vårt arbete vill vi ha er beställning om utstakning/lägeskontroll 5 arbetsdagar före önskad åtgärd. Beställning av utstakning/lägeskontroll görs via e-post till kommunen eller på telefon.

En utstakning innebär att läget på byggnaden/tillbyggnaden markeras på marken i överensstämmelse med bygglovet. Beroende på storlek och typ av nybyggnad eller tillbyggnad krävs olika typer av utstakning. Här följer en beskrivning på de två utstakningstyperna.

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktning påbörjas och innebär att stakkäppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Vid nybyggnation sätter vi också ut en höjdfix.

Finutstakning

Finutstakning sker oftast efter schaktning och innebär att profiltrådar spänns upp i blivande fasadliv. Innan utstakningen sätter byggherren upp profilstolpar ca 1m utanför byggnadens hörn (se bild 1). Profilstolparna måste ha god stabilitet för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Byggherren tillhandahåller profilstolpar och profilbräder vi tillhandahåller profiltråd.

OBS! Innan finutstakning utförs krävs ett startbesked.

Bildbeskrivning över hur finustakning utförs

Materialexempel, hus med 4 hörn
Profilstolpar (12st), Längd cirka 1,5 m och minst 45 * 45 mm material
Profil bräder (8st), längd 1,5-2,0 m och cirka 95 * 22 mm material

Lägeskontroll

Lägeskontrollen görs för att kontrollera att byggnaden hamnar på rätt ställe enligt bygglovet, både i plan och höjd. Det är viktigt att kontrollen genomförs före gjutning för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Sidan uppdaterades senast: