Fastighet- och servicenämnden

Fastighet- och servicenämnden är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning och internservice samt verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter inom och utom detaljplanelagt område. I förvaltning av kommunens fastigheter ingår övergripande lokalplanering, ny-, om- och tillbyggnad, drift, inhyrning av externa lokaler, underhåll och verksamhetsservice samt att kommunens fastigheter är tillgängliga.

Fastighet- och servicenämndens ansvar

 • Samordna kommunens totala lokalbehov
 • Verkställa byggandet av fullmäktige beslutade projekt
 • För en tid av högst tio år hyra ut eller upplåta fastigheter och lokaler som nämnden förvaltar
 • Svara för att erforderliga försäkringar och säkerhet finns
 • Vid ny-, om- och tillbyggnad och underhåll av fastighet upprätta kalkyler för material och byggnadsdelars livstidskostnader och för fastigheternas drifts- och underhållskostnader
 • Med intern och extern hyresgäst upprätta hyreskontrakt som anger parternas åtaganden
 • Fastighet- och servicenämnden ska även uppfylla de krav som brukarna ställer avseende klimat och service
 • Verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter
 • Kommunens IT-driftsorganisation inklusive telefonansvar
 • Fysisk tillgänglighet i kommunens fastigheter inklusive inventering och tillgänglighetsdatabas
 • Städ, tvätt, transporter, bilpool inklusive cyklar, fordonsservice och övrig fastighetsservice
 • Kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för post- och godshantering samt yttre och intern service vid kommunhuset
 • Drift av cafeterian i kommunhuset

Fastighet- och servicenämndens ledamöter

Lisbeth Andersson (M), ordförande

Lisbeth Andersson (M), ordförande

Kenth Johansson (C) 1:e vice ordf.

Kenth Johansson (C) 1:e vice ordf.

Marina Josefsson (S) 2:e vice ordförande

Marina Josefsson (S) 2:e vice ordförande

Dennis Ernst (M)

Dennis Ernst (M)

Torbjörn Dyeson (KD)

Torbjörn Dyeson (KD)

Thomas Johnsson (S)

Thomas Johnsson (S)

Tony Scammel (SD)

Tony Scammel (SD)

Sidan uppdaterades senast: