Rådet för hållbar utveckling

Rådet för hållbar utveckling har funnits sedan januari 2021 och är ett samverkansorgan till kommunstyrelsen. Rådet är en arena för samverkan och där vi tillsammans kan enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar som vi ska prioritera för att få ett mer hållbart samhälle och en hållbar utveckling i kommunen som geografisk plats. Ett hållbart samhälle innebär exempelvis att vi människor mår bra och utvecklas utan att ta för mycket av jordens resurser.

Hur arbetar rådet?

Rådets arbete tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling och arbetar med frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter, trygghet, folkhälsa, integration, trygghet, miljö, klimat, energi, cirkulär ekonomi med mera. Målet är att arbeta långsiktigt med hållbar utveckling där dessa områden vävs ihop och kan växla upp varandra.

Rådet träffas två gånger om året och ordförande för rådet är kommunstyrelsens ordförande. Till rådet kopplas en beredningsgrupp och olika fokusgrupper. Beredningsgruppens uppgift är att agera länk och säkerställa informationsflödet mellan rådet och fokusgrupperna. Fokusgruppernas uppgift är att hantera en prioriterad inriktning för arbetet framåt.

Prioriterade inriktingar:

 • Välmående människor
 • Trygghet och brottsförebyggande arbete
 • Cirkulär ekonomi

Rådet och fokusgrupperna är en plattform för samverkan och en möjlighet för verksamhetsutövare att utbyta information och kunskapshöjande insatser. Rådets arbete ska stärka det egna arbetet och gå i linje med den egna organisationens grunduppdrag.

Vilka ingår i rådet?

Funktioner inom kommunens organisation och företrädare för externa myndigheter och organisationer ska vara representerade i rådet.

Dessa funktioner ingår i rådet för hållbar utveckling:

 • Arbetsförmedlingen
 • AB Gislavedshus
 • Enter Gislaved AB
 • Gislaved Energi AB
 • Jönköpings länstrafik, JLT
 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
 • Kommundirektör
 • Kommunens vårdcentraler
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Polisen
 • Region Jönköpings län
 • Representant från studieförbunden i kommunen
 • RF SiSU Småland

Sidan uppdaterades senast: