Vår "förändringsboll".

Styrning och ledning

Gislaved är en välmående kommun med bra verksamhet, duktiga medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar och politiker som har skapat en gemensam politisk hållning över partigränserna för att skapa stabilitet för kommunen.

2017 infördes ett nytt arbetssätt för att styra och leda kommunen - horisontell och tillitsbaserad styrning. För att skapa en bättre verksamhet till våra invånare - de vi är till för - går vi från målnedbrytning till ökat fokus på analys och uppföljning. Arbetssättet syftar till att utveckla arbetsformer för den kommunala styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende och insikt om medarbetarnas versamhetsnära kunskap och erfarenhet.

Horisontell och tillitsbaserad styrning

Med horisontell- och tillitsbaserad styrning menar vi att professionerna, medarbetarna, vet bäst vad som behöver utvecklas eller kvalitetsäkras utifrån verksamhetens grunduppdrag. Därför tas mål och kritiska kvalitetsfaktorer fram och omhändertas på respektive organisatoriska nivå i kommunen.

Våra framgångsfaktorer:

  • Fokus på att skapa gemensam politisk hållning över partigränser – stabilitet för kommunen.
  • Fokus på samverkan och nätverk.
  • Tydligt beskrivna roller mellan politik och tjänstpersoner likaså mellan medarbetare, stödfunktioner och chefer.
  • Fokus på tillit, långsiktighet och helhetens bästa.
  • Kommunikativa ledare och engagerade medarbetare.
  • Enkel struktur för att stödja förbättringskulturen.
  • Kommunledning med fokus på kvalitetsfrågorna.

Filmen: Gislaved 2018

Som en del i berättelsen kring vad som hände i kommunen 2018 har vi gjort en kort film som visar glimtar från året och tankar om framtiden.

Följ med till bland annat Nordinskolan, Blomstervägens demenscentrum och Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö. Filmen lyfter kortfattat upp några av de centrala händelserna i kommunen under 2018. Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anton Sjödell (M) kommenterar året som gick och pratar lite kring framtiden.

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-20