Kvalitet och resultat

Kommunen arbetar ständigt med förbättringar och med att utveckla verksamheterna. Detta görs genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete.

Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK

Sveriges kommuner och regioner (SKR), genomför varje år en kvalitetsundersökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK). Detta medverkar Gislaveds kommun i. Undersökningen mäter fem olika områden såsom tillgänglighet, trygghet och invånarnas möjlighet till att vara delaktiga i kommunens beslut och utveckling.

Medborgarundersökning

En medborgarundersökning genomförs vartannat år. I den svarar invånare på frågor som exempelvis hur invånarna ser på kommunens verksamheter, hur invånarna upplever att Gislaveds kommun är en plats att leva och bo på samt vilket inflytande invånarna tycker att de har över de beslut som tas av kommunen. Svaren används i kommunens förbättringsarbete.

Omvärldsanalys

Gislaveds kommun arbetar aktivt med omvärldsbevakning och analys. Vi och vår omvärld är i ständig förändring. Arbetet är viktigt för att kommunen ska kunna utvecklas i rätt riktning och är ett underlag i planeringsprocessen.

Sidan uppdaterades senast: