Integrations- och folkhälsobidrag

Under 2017 och 2018 har Gislaveds kommun avsatt 20 miljoner kronor i en pott, för insatser som bidrar till en ökad integration och en bättre folkhälsa.

Föreningar, organisationer och den kommunala verksamheten kan söka pengar ur potten för denna typ av frågor, projekt eller arrangemang.

Huvudsyftet är att påskynda inkludering

Syftet med bidraget till integrations- och folkhälsoinsatser är att underlätta för lokala föreningar, organisationer och den kommunala organisationen att genom sina aktiviteter stödja och påskynda inkludering i samhället. En god hälsa, en känsla av sammanhang och inkludering är betydelsefullt både för individen och samhället vi lever i. Exempel på områden dit bidrag kan sökas:

  • Underlätta integration och etablering i samhället
  • Skapa nätverk
  • Stödja språkinlärning
  • Inkludering
  • Jämlikhet
  • Jämställdhet
  • Goda levnadsvanor
  • Åldrande med livskvalitet

Bidraget kan sökas från och med den 30 juni 2017 till och med den 31 oktober 2018, men bidraget avser hela perioden 2017 och 2018.

Ansökan, redovisning och krav

Vi har tagit fram en ansökningsblankett som du använder för att söka bidrag för integrations och folkhälsoinsatser. I dokumentet kan du även läsa mer om kriterierna, ansökningsprocessen, hur du ska redovisa och vilka krav som ställs för att kunna söka.

Gislaveds kommuns arbete för ökad integration och en bättre folkhälsa

Gislaveds kommun har under många år varit en kommun som präglats av mångfald och folkhälsa. Visionen för kommunens integrationsarbete är att alla invånare i Gislaveds kommun oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt att känna sig delaktiga.

Att ha en god hälsa innebär att uppleva ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, men likväl att känna sig behövd, uppleva tillvaron som meningsfull och ha kontroll över sitt eget liv. Det handlar om hur vi lever, men även om exempelvis ekonomi och kultur. Samspelet mellan alla dessa faktorer är viktiga för hälsan.

En annan betydelsefull faktor för hälsan är känslan av sammanhang. En människa som känner sig behövd, som upplever tillvaron som meningsfull och som känner sig ha kontroll över sitt eget liv har lättare att behålla hälsan än den som känner sig ensam och utan sammanhang.

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas exempelvis av att alla människors grundläggande behov tillgodoses, att de mänskliga rättigheterna säkerställs och att alla människor inkluderas oavsett utbildning- och inkomstnivå, kön, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning och så vidare.

Sidan uppdaterades senast: 2018-02-19