Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa minoriteter är judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Att höra till en nationell minoritet betyder vissa rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att

  • det allmänna har ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas
  • kommuner och andra myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem
  • kommuner och andra myndigheter ska när det behövs informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter

Varför just dessa minoriteter?

Europarådets minoritetskonventioner skyddar nationella minoriteter. Begreppet nationell minoritet syftar på grupper med långvarig anknytning till en stat. Regeringen har tillämpat EU:s principer och beslutat att judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna för nationella minoriteter.

  • De har långvariga band med Sverige; deras minoritetskultur har funnits i Sverige före sekelskiftet 1900.
  • De har religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
  • De har självidentifikation, såväl gruppen som den enskilde strävar att behålla sin identitet.
  • De har en uttalad samhörighet och sammanhållning.

Gislaveds kommuns del av det finska förvaltningsområdet

Gislaveds kommun är med i det finska förvaltningsområdet. Kommunen har därmed ett särskilt uppdrag att främja det finska språket i kommunen. Bland annat innebär det att du som finsktalande i Gislaveds kommun har rätt vill vissa typer av service (barn- och äldreomsorg) på finska.

Kommunens sidor som är på finska

Läs mer om nationella minoriteters rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholm. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: