Fastighet- och servicenämnden

Fastighet- och servicenämnden är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning och internservice samt verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter inom och utom detaljplanelagt område. I förvaltning av kommunens fastigheter ingår övergripande lokalplanering, ny-, om- och tillbyggnad, drift, inhyrning av externa lokaler, underhåll och verksamhetsservice samt att kommunens fastigheter är tillgängliga.

Fastighet- och servicenämndens ansvar

 • Samordna kommunens totala lokalbehov
 • Verkställa byggandet av fullmäktige beslutade projekt
 • För en tid av högst tio år hyra ut eller upplåta fastigheter och lokaler som nämnden förvaltar
 • Svara för att erforderliga försäkringar och säkerhet finns
 • Vid ny-, om- och tillbyggnad och underhåll av fastighet upprätta kalkyler för material och byggnadsdelars livstidskostnader och för fastigheternas drifts- och underhållskostnader
 • Med intern och extern hyresgäst upprätta hyreskontrakt som anger parternas åtaganden
 • Fastighet- och servicenämnden ska även uppfylla de krav som brukarna ställer avseende klimat och service
 • Verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter
 • Kommunens IT-driftsorganisation inklusive telefonansvar
 • Fysisk tillgänglighet i kommunens fastigheter inklusive inventering och tillgänglighetsdatabas
 • Städ, tvätt, transporter, bilpool inklusive cyklar, fordonsservice och övrig fastighetsservice
 • Kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för post- och godshantering samt yttre och intern service vid kommunhuset
 • Drift av cafeterian i kommunhuset

Fastighet- och servicenämndens ledamöter

Lisbeth Andersson (M), ordförande

Lisbeth Andersson (M), ordförande

Charlotte Ström (KD), 2:e vice ordförande

Charlotte Ström (KD), 2:e vice ordförande

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S)

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S)

Thomas Jonsson (S)

Thomas Jonsson (S)

Kenth Johansson (C)

Kenth Johansson (C)

Marcus Ingelsbo (M)

Marcus Ingelsbo (M)

Marina Josefsson (S)

Marina Josefsson (S)

Pierre Svanström (SD)

Pierre Svanström (SD)

Zuhidin Bahtanovic (M)

Zuhidin Bahtanovic (M)

Sidan uppdaterades senast: 2018-07-03